Detall

Administratiu/iva


 • Descripció

  Administratiu/iva


 • Organisme

  Catral
  Plaza de España, 1
  Tel:965723001
  Fax:965723018


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 219, de 13/09/2021).


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  NACIONALITAT. Tindre la nacionalitat espanyola. També hi podran accedir els nacionals dels estats membres de la Unió Europea o els nacionals dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors. Igualment serà aplicable, siga quina siga la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un (21) anys o majors d'aquesta edat que siguen dependents o visquen a costa seua. Tots els aspirants han d'acompanyar la seua sol·licitud de la documentació que acredite les condicions que s'hi al·leguen.

  CAPACITAT. - Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques i funcions corresponents a les places objecte de la convocatòria, per a la qual cosa l'aspirant no ha de patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que li impedisca l'acompliment de tals tasques o funcions.


  EDAT. Tindre complits setze (16) anys, i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.

  TITULACIÓ. Tindre algun dels títols acadèmics següents o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies: Títol de batxiller, cicle formatiu de grau superior o, si és el cas, de la titulació equivalent que corresponga, segons el que preveu el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per a l'ingrés en els cossos o les escales classificats en el subgrup C1. Si és el cas, l'aspirant ha d'aportar l'equivalència mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració educativa competent.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o la convalidació, si és el cas.

  HABILITACIÓ. No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral de què haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  Els requisits establits s'han de reunir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha d'efectuar en el compte corrent que l'Ajuntament de Catral té obert en Caixa Rural amb número ES 68 - 3005 - 0014 - 1121 - 5306 - 9725. S'hi ha de fer constar expressament que es fa per a participar en la convocatòria de procés selectiu per a cobrir una plaça d'administratiu, amb la indicació del nom, els cognoms i el DNI.

  La taxa només es tornarà als candidats que no siguen admesos al procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part en aquest, així com en els casos de no realització del fet imposable de la taxa per causes no imputables a l'interessat.


  L'abonament de la taxa dels drets d'examen s'ha de fer dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas contrari, s'exclourà l'aspirant.

  En cap cas, el pagament de la taxa dels drets d'examen suposarà la substitució del tràmit de presentació de la sol·licitud, dins del termini i en la forma escaient.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Plaça pertanyent a l'oferta d'ocupació pública de 2019, publicada en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 69, de 09/04/19.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga prendre part en el procés selectiu ha de presentar degudament omplit el model d'instància que figura en l'annex III d'aquestes bases i l'ha de dirigir a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Catral.

  Les persones aspirants han de manifestar en la instància que reuneixen totes i cada una de les condicions que s'exigeixen en la BASE QUARTA, referides a la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. Les condicions esmentades s'han de mantindre al llarg de tot el procés selectiu, durant el qual, en qualsevol moment, podran ser requerits els interessats per a efectuar les comprovacions oportunes.


  Juntament amb la instància, els aspirants han de presentar, com a mínim, una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat i el justificant bancari d'ingrés de la taxa per concurrència a les proves selectives.
  Així mateix, els aspirants han d'indicar en la mateixa sol·licitud (o en un full annex) els mèrits que al·leguen i que consideren que han de ser valorats en la fase de concurs, els documents acreditatius dels quals els han d'aportar, exclusivament, els candidats que superen la fase d'oposició.

  La documentació acreditativa dels mèrits al·legats per al concurs s'ha de presentar indicada, ordenada, numerada i/o engrapada en l'ordre en què s'esmenten els mèrits en l'annex II d'aquestes bases i en el moment de presentar la instància de sol·licitud de participació en el procés selectiu de l'annex III.

  Només es valoraran els mèrits al·legats pels aspirants en el termini de presentació d'instàncies i que s'hagen presentat segons el model facilitat en l'annex IV, per a la qual cosa cal aportar l'original o còpia compulsada de cada un dels documents exigits en el moment de la valoració del concurs.

  - Els aspirants queden vinculats a les dades que hagen fet constar en les seues sol·licituds; únicament en podran demanar la modificació mitjançant un escrit motivat, dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, no s'admetrà cap petició d'aquesta naturalesa.

  - Els errors materials, aritmètics o de fet que pogueren advertir-se en la sol·licitud podran esmenar-se en qualsevol moment d'ofici o a petició de l'interessat.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans electrònics a través del Registre General o per la seu electrònica del mateix ajuntament (https://catral.sedelectronica.es) o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.catral.es/aedl/ofertas-de-empleo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar