Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Requena
  Plaza Consistorial, 1
  Tel:962301400
  Fax:962303553


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, o ser persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  2. No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que incapacite per a l'acompliment de les funcions o tasques assignades al lloc al qual s'opta.
  3. Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  4. Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o similar, o haver finalitzat els estudis i abonat els drets corresponents per a obtindre'l, o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  La titulació s'ha d'acreditar mitjançant l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent. Aquesta mateixa autoritat podrà declarar també l'equivalència de títols i serà l'única competent per a fer aquesta declaració d'equivalència. Els títols han d'estar degudament convalidats en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

  5. No haver sigut separat/ada o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat, per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.

  El compliment de tots els requisits exigits s'entendrà referit al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  5,25 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha de fer a través de l'enllaç següent: https://ssl.requena.es/autoliquidaciones/examen

  Les taxes es tornaran, únicament prèvia petició, en el cas d'exclusió del procés selectiu, per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 % estaran exemptes de pagar la taxa.
  La documentació que cal aportar és la següent:
  - Document acreditatiu del grau de discapacitat igual al 33 % o superior de la persona interessada.

  BONIFICACIONS
  S'aplicarà una bonificació del 100 % de la taxa a les persones que es troben en situació de desocupació i que acrediten que les rendes que perceben són més baixes en còmput mensual que el salari mínim interprofessional de l'any en curs en què es presente la sol·licitud.
  La documentació que cal aportar per a acreditar aquesta situació és la següent:
  - Vida laboral actualitzada.
  - Certificat d'imputacions de la renda, de l'Oficina d'Hisenda.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies en les quals els i les aspirants han de fer constar que reuneixen tots els requisits exigits per a prendre part en aquesta s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Requena, per a la qual cosa es podrà utilitzar la instància model per a l'admissió al procés de selecció de personal, que apareix publicada en la pàgina web de l'Ajuntament https://requena.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=10010.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Còpia simple del DNI o, si és el cas, passaport.
  b) Titulació acadèmica exigida.
  c) Justificant de pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament a través de l'enllaç següent:
  https://requena.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=10010.
  No obstant això, en cas de no poder presentar-se de manera telemàtica, es podrà presentar en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Requena, o en qualsevol registre electrònic dels que recull l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Si es presenta la sol·licitud en altres registres diferents dels de l'Ajuntament de Requena, se n'haurà de remetre una còpia dins del termini de presentació de sol·licituds al correu electrònic següent: recursoshumanos@requena.es.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://requena.sedipualba.es/tablondeanuncios/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar