Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Cullera
  Plaza La Virgen, 5
  Tel:961720000
  Fax:961720041


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 de l'EBEP (Llei 5/2015).
  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Tindre o estar en condicions d'obtindre abans de la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies, el títol de batxiller o tècnic mitjà, o equivalent, de conformitat amb el que disposa l'article 76 de l'EBEP (Llei 5/2015).
  d) No haver sigut imposada cap sanció disciplinària, tindre-la cancel·lada o tindre dret a la seua cancel·lació en l'expedient personal.
  e) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari/ària o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  f) Tindre la capacitat funcional necessària, tant física com sensorial i psíquica, per a l'exercici de les tasques pròpies del lloc que s'ocuparà.


 • Taxa ordinària

  24,80 €


  Descripció de la taxa

  ,


 • Documentació / Informació

  Documentació que cal aportar juntament amb la instància:
  1. Document nacional d'identitat o passaport en vigor.
  2. Titulació exigida en la base tercera.
  3. Declaració responsable de no haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques.
  4. Justificant de l'ingrés de la taxa corresponent.

  * Una vegada iniciat el procés, la resta d'anuncis es publicaran íntegrament en el tauler d'edictes de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cullera.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar a través del tràmit existent en la seu electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Cullera, o en l'Oficina ATÉN (plaça d'Espanya n.º 1) amb cita prèvia.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://cullera.sedipualba.es/tablondeanuncios/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar