Detall

Borsa d'interins per a llocs reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, per a les subescales de secretaria d'entrada, intervenció-tresoreria categoria d'entrada i secretaria intervenció.


 • Descripció

  Borsa d'interins per a llocs reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, per a les subescales de secretaria d'entrada, intervenció-tresoreria categoria d'entrada i secretaria intervenció.


 • Organisme

  Presidència de la Generalitat
  C/ CAVALLERS, 2 46001 València


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  a) Les persones aspirants han de tindre alguna de les titulacions acadèmiques següents: Llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau, expedides totes aquestes per centres oficials reconeguts, o estar en condicions d'obtindre-les en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, se n'ha d'acreditar l'homologació pel ministeri competent en matèria d'educació o qualsevol altre òrgan de l'administració competent per a fer-ho.

  b) Haver superat algun dels exercicis de les proves d'accés a les subescales de secretaria-intervenció, secretària categoria d'entrada o intervenció-tresoreria categoria d'entrada, que han tingut lloc cinc anys abans de la convocatòria de les borses.

  c) Haver exercit com a funcionari interí designat per l'òrgan autonòmic competent en places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional almenys durant un any.


 • Requisits generals

  Els que estableix l'article 56 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa s'ha de fer telemàticament.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES
  Estaran exemptes del pagament dels drets d'examen:
  - Les persones amb diversitat funcional que tinguen una discapacitat igual al 33 % o superior. Aquests aspirants han de presentar una certificació expedida per l'òrgan autonòmic competent o els òrgans competents d'altres administracions públiques, que acredite una discapacitat igual al 33 % o superior, i ho han de fer constar marcant una creu en l'apartat corresponent de la sol·licitud. Els aspirants amb discapacitat que sol·liciten mesures d'adaptació han d'assenyalar amb una ics (X) el tipus de discapacitat: (F) física, (P) psíquica, (S) sensorial. Podran sol·licitar les mesures d'adaptació que necessiten previstes en l'imprés de sol·licitud, d'acord amb la classificació següent:

  a) Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.
  b) Ampliació del temps de duració de la prova. Per a poder dur a terme aquesta mesura d'adaptació, les persones aspirants han de presentar obligatòriament el certificat expedit per l'òrgan oficial competent que especifique el diagnòstic i el temps (nombre de minuts) d'ampliació que sol·licita.
  c) Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari, per dificultats de visió.
  d) Necessitat d'intèrpret a causa de sordesa.
  e) Sistema Braille d'escriptura o ajuda d'una persona per invidència.
  f) Altres (cal especificar quines).

  - Així mateix, estaran exempts del pagament els membres de famílies nombroses de categoria especial. Els membres de famílies nombroses de categoria general obtindran una bonificació del 50 % de la taxa; per a la qual cosa han d'adjuntar el títol de família nombrosa en vigor, expedit per l'òrgan competent, i ho han de fer constar en la sol·licitud.


 • Documentació / Informació

  1. Qui vulga prendre part en aquesta convocatòria ha d'omplir la sol·licitud a través del procediment establit en el Portal PROP de la Generalitat, Ocupació Pública.
  Les sol·licituds s'han de dirigir, juntament amb la documentació exigida, a la Presidència de la Generalitat, Direcció General d'Administració Local.

  2. La instància s'ha d'acompanyar de la documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés i dels mèrits objecte de valoració que preveu l'article seté d'aquesta convocatòria, així com del full d'autobaremació, per a la qual cosa cal aportar originals o còpies degudament compulsades.

  3. La sol·licitud ha de contindre l'adreça, el correu electrònic i els números de telèfon mòbil i fix de la persona interessada.


 • Lloc de presentació


  Per internet

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&idioma=va&idProcGuc=21986&idCatGuc=PR&login=c

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&idioma=va&idProcGuc=21986&idCatGuc=PR&login=c


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://presidencia.gva.es/va/web/administracion-local/habilitados


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar