Detall

Infermer/a especialista familiar i comunitària (OPO 2017-18)


 • Descripció

  Infermer/a especialista familiar i comunitària (OPO 2017-18)


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acabarà al mes següent, el mateix dia que aquell en què s'haja publicat. Si és inhàbil, el termini acabarà el dia hàbil següent. En cas de no haver-hi un dia equivalent en el mes següent de la publicació, el termini acabarà l'últim dia del mes següent al de la publicació de la convocatòria.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Títol de diplomat universitari o grau en Infermeria i el títol d'infermera/o especialista en Infermeria Familiar i Comunitària, o el seu equivalent per a l'acompliment de la categoria.


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret d'acord amb el que preveu el Reial decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, hi podran participar els i les cònjuges de les persones espanyoles i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan ho preveja el tractat corresponent, sempre que no hi haja cap separació de dret, i els seus descendents i els dels seus cònjuges, sempre que no hi haja separació de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. En el cas d'aspirants de nacionalitat i llengua diferent de l'espanyola, han d'acreditar un coneixement suficient del castellà, mitjançant un diploma d'espanyol com a llengua estrangera nivell B2 expedit per l'organisme oficial competent.
  2. Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  3. Posseir o tindre complides les condicions per a obtindre, dins del termini de sol·licituds especificat en aquesta convocatòria, el títol de diplomat universitari o grau en Infermeria i el títol d'infermera/er especialista en Infermeria Familiar i Comunitària, o el seu equivalent per a l'acompliment de la categoria.
  En el cas que les titulacions s'hagen obtingut en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  4. Tindre la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les tasques que es deriven del nomenament corresponent, capacitat que s'ha d'acreditar dins del termini requerit en aquesta convocatòria mitjançant un certificat mèdic, de manera que la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit.
  5. No haver sigut separat/ada del servei, mitjançant un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública, ni trobar-se inhabilitat/ada amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la professió corresponent. En el cas de persones nacionals d'altres estats esmentats en el punt 1, no haver sigut inhabilitat/ada, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o serveis públics en un estat membre de la Unió Europea, ni haver sigut separat/ada, per sanció disciplinària, d'alguna de les seues administracions o serveis públics.
  Així mateix, i, segons l'apartat 5 de l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, sempre que l'activitat implique un contacte habitual amb menors, no haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. En el moment de la presa de possessió, s'ha d'acreditar aquesta circumstància en el departament de salut corresponent mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.
  6. Haver pagat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a, segons especifica la base 3 d'aquesta convocatòria.
  7. No tindre la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria i, si és el cas, especialitat convocada, en tot el Sistema Nacional de Salut. Aquest requisit s'ha de complir fins al dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si obtinguera aquesta condició en un altre servei de salut posteriorment, es considerarà que els dos processos són concurrents i es conservaran els drets derivats d'aquest concurs oposició.


 • Taxa ordinària

  35,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha de fer per via telemàtica dins del tràmit d'inscripció (www.san.gva.es).


 • Exempció / Reducció taxes

  * Està exempt del pagament de la taxa, segons estableix la vigent Llei de taxes de la Generalitat Valenciana:
  - El personal que acredite la seua condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 %.
  - El personal que acredite que té el títol de membre de família nombrosa de categoria especial o de família monoparental de categoria especial, que recull el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.
  - Les víctimes d'actes de violència, la condició de les quals s'acredite pels mitjans que preveu l'article 23 del Reial decret llei 9/2018, de 3 d'agost, de mesures urgents per al desplegament del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, és a dir, mitjançant una sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere, una ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima, o bé per un informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere. També podran acreditar-se les situacions de violència de gènere mitjançant un informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats o dels serveis d'acolliment destinats a víctimes de violència de gènere de l'administració pública competent; o per qualsevol altre títol, sempre que això estiga previst en les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulen l'accés a cada un dels drets i recursos. A la Comunitat Valenciana, són els centres Dona 24 hores els que estan autoritzats per a acreditar aquestes situacions.

  *Obtindrà una bonificació del 50 % de la taxa el personal que acredite que té el títol de membre de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general compresa en el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  Torn d'accés lliure: 3.


 • Documentació / Informació


  INSTRUCCIONS BÀSIQUES PER A LA INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA
  http://www.gva.es/downloads/WF/EP/01_MANUAL_INSCRIPCION_cas_val.pdf

  BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA
  http://www.gva.es/downloads/WF/EP/02_BIBLIOGRAFIA_ESPECIF_ENF_FAM_COM.pdf

  BIBLIOGRAFIA TEMARI GENERAL I NORMATIVA SANITÀRIA COMUNA
  http://www.gva.es/downloads/WF/EP/04_BIBLIOGRAFIA_GENERAL_A1_A2.pdf

  APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ: EXEMPCIÓ O BONIFICACIÓ TAXES - CERTIFICAT B2 CASTELLÀ
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp

  1. La sol·licitud de participació en aquest procés selectiu s'ha de tramitar per mitjans telemàtics, a través de la plataforma existent en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es), per a la qual cosa cal seguir les instruccions que hi figuren i disposar del corresponent certificat digital.
  A través de l'esmentada plataforma, es podrà omplir la sol·licitud, pagar les taxes de participació en cas de no estar-ne exempt/a i registrar aquesta sol·licitud per via telemàtica, així com els justificants de les possibles causes d'exempció o bonificació de la taxa.
  Podrà imprimir-se el justificant de presentació al concurs oposició des de la mateixa plataforma.
  2. Abans d'omplir la sol·licitud, la persona aspirant trobarà un desplegable amb les diferents categories o especialitats convocades en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, dins de l'apartat de Recursos Humans. En el desplegable s'ha de triar la categoria o especialitat.
  3. Taxa de participació.
  La taxa de participació és de 35 €. No obstant això, amb caràcter general, l'import de la taxa es minorarà en un 10 % si s'utilitzen en aquest procés exclusivament mitjans telemàtics.
  4. Documentació que cal presentar relativa a reducció o exempció de la taxa.
  Després de registrar la instància de participació, en la mateixa plataforma s'han d'aportar de manera telemàtica els documents següents:
  a) Justificant de la causa de reducció o exempció de la taxa en el cas de víctima d'actes de violència. També s'ha de fer en el cas de família monoparental de categoria general o especial si el certificat ha sigut expedit fora de la Comunitat Valenciana.
  b) En el cas d'aspirants nacionals d'estats la llengua oficial dels quals no siga el castellà, diploma d'espanyol com a llengua estrangera nivell B2, expedit per l'organisme oficial competent.


 • Lloc de presentació

  A través de l'esmentada plataforma, es podrà omplir la sol·licitud, pagar les taxes de participació en cas de no estar-ne exempt/a i registrar aquesta sol·licitud per via telemàtica, així com els justificants de les possibles causes d'exempció o bonificació de la taxa.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=OPOS_SAN_CERT_CEN&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=79640


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar