Detall

Escala de gestió universitària


 • Descripció

  Escala de gestió universitària


 • Organisme


  Universitat de València (UV)
  Servei de Recursos Humans
  Avinguda Blasco Ibáñez, 13 – nivell 1
  46010 València
  Tel.: 96 386 42 12 – 96 386 42 17
  Fax: 96 386 42 90
  Webhttp://www.uv.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 245, de 13/10/2021).


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Títol de grau universitari, diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o titulació equivalent.
  En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, la persona aspirant ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del certificat acreditatiu de coneixements de valencià del nivell C1, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV) de la Generalitat Valenciana o pel Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València, o posseir els certificats, títols o diplomes, convalidats segons el que estableix l'ACGUV 66/2018, pel qual s'estableixen els certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats o el compromís d'adquirir aquest coneixement en el termini d'un any des de la presa de possessió en el lloc (o en el temps que permeta la programació del Servei de Llengües i Política Lingüística).

  Es pot consultar l'Acord (ACGUV 66/2018) en aquest enllaç: https://go.uv.es/TEr0r99


 • Places

  Nombre de places

  8

 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pas/ca/personal-tecnic-administracio/proves-selectives/torn-lliure-1285919201515.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar