Detalle Empleo Publico

Cos de mestres Ingrés i adquisició de noves especialitats (Educació Infantil; Llengua Estrangera: Anglés; Educació Física; Música; Audició i Llenguatge; Pedagogia Terapèutica i Educació Primària).

Codi SIA: 3023158
Codi GUC: 80602
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Etapa actual: Aprovació d'expedient
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)
Titulació específica: Títol de mestre o títol de grau corresponent.
Grup: A2
Nº Places totals: 1228

Places

Descripció de places:

Especialitats i nombre de places convocades: EDUCACIÓ INFANTIL (codi 120): 388 places. - Ingrés lliure: 349. - Diversitat funcional: 39. LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÉS (codi 121): 128 places. - Ingrés lliure: 115. - Diversitat funcional: 13. EDUCACIÓ FÍSICA (codi 123): 34 places. - Ingrés lliure: 31. - Diversitat funcional: 3. MÚSICA (codi 124): 31 places. - Ingrés lliure: 28. - Diversitat funcional: 3. AUDICIÓ I LLENGUATGE (codi 126): 62 places. - Ingrés lliure: 56. - Diversitat funcional: 6. PEDAGOGIA TERAPÈUTICA (codi 127): 132 places. - Ingrés lliure: 119. - Diversitat funcional: 13. EDUCACIÓ PRIMÀRIA (codi 128): 453 places. - Ingrés lliure: 408. - Diversitat funcional: 45.

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun estat al qual s'apliquen els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en què siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores i la norma que es dicte per a la incorporació a l'ordenament jurídic espanyol. Així mateix, hi poden participar el cònjuge, els i les descendents del cònjuge, tant de les persones amb nacionalitat espanyola com de les nacionals dels estats membres de la Unió Europea o dels estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, siga aplicable la lliure circulació de persones treballadores, quan així ho preveja el tractat corresponent, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret, i pel que fa als descendents, que tinguen menys de vint-i-un anys o que en tinguen més, però visquen a càrrec dels seus progenitors. b) Tindre complits els setze anys i no haver arribat a l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa. c) Posseir la capacitat funcional per a acomplir les tasques habituals del cos respectiu, i no patir una malaltia ni una limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les funcions corresponents a l'especialitat a la qual s'opte. d) No haver sigut separat o separada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics, per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en cas del personal laboral, de què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat, o en una situació equivalent, ni haver sigut sotmés a una sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública. e) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del nomenament corresponent del mateix cos de mestres, tret que es concórrega al procediment per a l'adquisició de noves especialitats que regula aquesta convocatòria. f) No haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, d'acord amb el que exigeix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil. Tots els requisits generals enumerats anteriorment s'han de tindre el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds. a) Estar en possessió, en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, del títol de mestre o el títol de grau corresponent. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial d'homologació, en aplicació del Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a titulació i nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat. b) Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana de la manera que s'indica en la base 7 d'aquesta convocatòria. c) Per a participar per la reserva de places per a persones amb diversitat funcional, les persones aspirants han de, a més de reunir els requisits generals i específics, tindre reconeguda pels òrgans competents de la Generalitat, de l'Estat o de la resta de les comunitats autònomes una diversitat funcional el grau de la qual siga igual o superior al 33 %, sempre que això no siga incompatible amb l'exercici de la docència en l'especialitat a la qual s'opte. Tots els requisits específics enumerats anteriorment s'han de tindre en el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera, a excepció del requisit específic de coneixement dels idiomes de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb la base 7 d'aquesta convocatòria. Per a l'adquisició de NOVES ESPECIALITATS: a) Ser personal funcionari de carrera del cos de mestres directament dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. En cas de situació d'excedència voluntària, d'adscripció a llocs de funció inspectora i d'adscripció a places en l'exterior o anàlegs, el compliment del requisit de la destinació s'entén referit a l'últim centre de destinació immediatament anterior. b) Tindre el nivell de titulació i la resta de requisits que s'exigeixen per a l'ingrés lliure en l'especialitat que es pretenga adquirir, a excepció de l'acreditació dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Aquests requisits s'han de tindre el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Etapa actual:

Aprovació d'expedient

recursos

  • Recurs contenciós-administratiu
  • Recurs potestatiu de reposició

Publicació

Informació complementària

Aprovació d'expedient. RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procediment selectiu d’ingrés a cossos docents convocat per Ordre 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2023/10713]

Llistat d'etapes

Etapa actual: Aprovació d'expedient

Data de publicació: 06-11-2023

Presentació de documentació i convocatòria d'adjudicació

Data de publicació: 27-07-2022

Llista de persones aspirants seleccionades. Termini de recurs

Data de publicació: 26-07-2022

Informació d'interés

Data de publicació: 26-07-2022

Puntuació definitiva de la fase de concurs. Termini de recurs

Data de publicació: 21-07-2022

Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs

Data de publicació: 13-07-2022

Informació d'interés

Data de publicació: 07-07-2022

Informació d'interés

Data de publicació: 01-07-2022

Informació d'interés

Data de publicació: 01-07-2022

Nota informativa

Data de publicació: 14-06-2022

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 10-06-2022

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 09-06-2022

Llista definitiva admesos/exclosos després d'estimació de recursos

Data de publicació: 08-06-2022

Informació d'interés

Data de publicació: 06-06-2022

Criteris d'avaluació

Data de publicació: 24-05-2022

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen. Termini de recurs

Data de publicació: 11-05-2022

Lliurament de material 2a prova.

Data de publicació: 11-05-2022

Resultat prova valencià

Data de publicació: 28-04-2022

Correcció d'errors (nomenament del tribunal)

Data de publicació: 12-04-2022

Correcció d'errors (nomenament del tribunal)

Data de publicació: 04-04-2022

Llista definitiva d'admesos en proves d'idiomes

Data de publicació: 24-03-2022

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 22-03-2022

Nota informativa.

Data de publicació: 03-03-2022

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 28-02-2022

Llistes provisionals d'admesos en proves d'idiomes.

Data de publicació: 28-02-2022

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 27-01-2022

Informació d'interés

Data de publicació: 20-01-2022

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 11-01-2022

Publicació de l'OPT

Data de publicació: 15-10-2021

Tornar al llistat d'etapes

Aprovació d'expedient

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.