Detall Ocupació Pública

Convocatòria d'un lloc de treball de director o directora de Programes per a la Gestió dels Fons Europeus Next Generation en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

Codi SIA: 3023216
Codi GUC: 81124
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Etapa actual: Correcció d'errors (adjudicacions i data de cessament / presa de possessió)
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Contratació laboral temporal
Titulacions: Tècnic/a superior
Titulació específica: Estar en possessió d'un títol superior universitari o en condicions d'obtindre'l en la data de finalització del termini presentació de les sol·licituds
Grup: Nou nivell B
Núm. places totals: 1

Places

Places

Descripció de places:

-Director/a de Programes per a la Gestió dels Fons Europeus «MMR per a la transformació digital de l'Administració de Justícia»

Requisits

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels estats membres de la Unió Europea. O una nacionalitat inclosa en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de persones que treballen. Així com les persones treballadores que no estiguen incloses en els paràgrafs anteriors i tinguen la residència legal a Espanya. - Estar en possessió d'un títol superior universitari o en condicions d'obtindre'l en la data de finalització del termini presentació de les sol·licituds. Els estudis universitaris han de correspondre a titulacions oficialment reconegudes pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. Els/les aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si és el cas, l'homologació. Aquest requisit no serà aplicable a les persones aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea. - Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. - Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. - No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes públics vinculats o dependenta d'aquestes, o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma. - No haver sigut condemnat o condemnada en els cinc últims anys en virtut de sentència ferma en processos judicials de qualsevol ordre relatius a reclamacions en matèria econòmica i/o financera. Aquest requisit s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació, per la persona candidata, de la declaració responsable sobre aquest tema signada degudament. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Etapa actual:

Correcció d'errors (adjudicacions i data de cessament / presa de possessió)

Publicació

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Correcció d'errors (adjudicacions i data de cessament / presa de possessió)

Data de publicació: 03-08-2022

Resolució adjudicació llocs de treball

Data de publicació: 03-08-2022

Acta, edicte i termini d'al·legacions

Data de publicació: 25-07-2022

Acta, edicte i termini d'al·legacions

Data de publicació: 01-07-2022

Modificació convocatòria a l'entrevista

Data de publicació: 17-06-2022

Convocatòria a l'entrevista

Data de publicació: 15-06-2022

Llista definitiva

Data de publicació: 10-06-2022

Sistema de baremació de mèrits

Data de publicació: 10-06-2022

Llista provisional i termini d'al·legacions

Data de publicació: 18-05-2022

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 08-02-2022

Tornar al llistat d'etapes

Correcció d'errors (adjudicacions i data de cessament / presa de possessió)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.