Detalle Empleo Publico

529-B. Cos A1-25-02 superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l'administració de la Generalitat, escala medicina del treball. (LLIURE convocatòria 529/22).

Codi SIA: 3023673
Codi GUC: 82802
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Etapa actual: Anunci d'interés
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Prova
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Titulació específica: - Llicenciatura en Medicina, especialitat en Medicina del Treball o títol universitari de grau, que d'acord amb els plans d'estudis vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala d'aquest cos. Les equivalències dels títols al·legats hauran de justificar-se per la persona interessada.
En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'acreditar que s'està en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredita, si escau, l'homologació o declaració d'equivalència a titulació. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que van haver obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.
Grup: A1

Requisits

Veure bases convocatòria

Etapa actual:

Anunci d'interés

Llistat d'etapes

Etapa actual: Anunci d'interés

Data de publicació: 25-08-2023

Anunci d'interés

Data de publicació: 15-06-2023

Llista mensual maig

Data de publicació: 10-05-2023

Llista mensual febrer

Data de publicació: 09-02-2023

Llista mensual gener

Data de publicació: 18-01-2023

Resolució llista definitiva

Data de publicació: 10-01-2023

Llista provisional d'aspirants admesos que han superat la prova escrita juntament amb baremació de mèrits acreditats.

Data de publicació: 15-11-2022

Autobaremació i aportació documentació

Data de publicació: 15-09-2022

Llista resultats prova pràctica.

Data de publicació: 02-09-2022

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 18-07-2022

Llista definitiva d'admesos/exclosos a la prova selectiva

Data de publicació: 07-07-2022

Llista provisional d'admesos/exclosos a la prova selectiva

Data de publicació: 20-06-2022

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 02-06-2022

Tornar al llistat d'etapes

Anunci d'interés

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.