Detall

529-B. Cos A1-25-02 superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l'administració de la Generalitat, escala medicina del treball. (LLIURE convocatòria 529/22).


 • Descripció

  529-B. Cos A1-25-02 superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l'administració de la Generalitat, escala medicina del treball. (LLIURE convocatòria 529/22).


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Correcció d'errors (bases)

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  - Llicenciatura en Medicina, especialitat en Medicina del Treball o títol universitari de grau, que d'acord amb els plans d'estudis vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala d'aquest cos. Les equivalències dels títols al·legats hauran de justificar-se per la persona interessada.
  En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'acreditar que s'està en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredita, si escau, l'homologació o declaració d'equivalència a titulació. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que van haver obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.


 • Requisits generals

  Veure bases convocatòria


 • Lloc de presentació


  Les sol·licituds es presentaran per via electrònica, d'acord amb el que s'estableix en l'article 14 del Decret 3/2017. A aquest efecte, és necessari estar registrat per a l'ús del sistema d'identificació i signatura electrònica Cl@ve o posseir un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe, tal com es recull en l'annex III de la present convocatòria; emplenar a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitathttp://seu.gva.es (Cercador d'ocupació pública, Descripció: 473/22, tramitar amb certificat) i realitzar el pagament telemàtic de la taxa.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=82802 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar