Detall Ocupació Pública

Convocatòria d'un lloc de treball de direcció de programes de l'Oficina Valenciana per a la Recuperació, per a la gestió de fons europeus

Codi SIA: 3023702
Codi GUC: 82958
Organisme: Presidència de la Generalitat
Etapa actual: Resolució adjudicació llocs de treball
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Contratació laboral temporal
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Grup: A1
Núm. places totals: 1

Places

Places

Descripció de places:

Director o directora de programes de l'Oficina Valenciana per a la Recuperació, en la Presidència de la Generalitat

Requisits

Requisits

- Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un Estat membre de la Unió Europea o de qualsevol dels estats, en els quals, en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable el principi de lliure circulació de persones treballadores, o bé comptar amb residència legal a Espanya en el cas de les persones estrangeres. - Edat: tindre complits els 18 anys i no excedir, si fa el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa. - Titulació: estar en possessió d'un títol universitari oficial o en condicions d'obtindre'l en la data de finalització del termini presentació de les sol·licituds. Els estudis universitaris hauran de correspondre a titulacions oficialment reconegudes pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació. Aquest requisit no s'aplicarà a les persones aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret comunitari. - Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques. - Habilitació: no haver sigut separada o separat, o no haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat o inhabilitada per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera escaient, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública. - Coneixements d'anglés: domini de l'idioma, que es podrà verificar en l'entrevista de selecció. - Estudis de postgrau realitzats, màster o altres titulacions universitàries en màrqueting i estratègia, o en especialitzacions relacionades. - Experiència en direcció de màrqueting en el sector públic o privat, a nivell nacional i internacional, superior a 5 anys, dels quals almenys 2 anys han de ser en departaments de màrqueting d'institucions públiques.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Etapa actual:

Resolució adjudicació llocs de treball

Publicació

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Resolució adjudicació llocs de treball

Data de publicació: 02-08-2022

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Data de publicació: 18-07-2022

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 08-07-2022

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 30-06-2022

Tornar al llistat d'etapes

Resolució adjudicació llocs de treball

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.