Detall

Llicenciat en ciències


 • Descripció

  Llicenciat en ciències


 • Organisme

  Diputació Provincial de Castelló
  Plaça de les Aules, s/n
  Tel.: 964 359600
  12001 Castelló


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado. (BOE núm. 184, de 02/08/2022)


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Llicenciatura, enginyeria o arquitectura de l'àrea de ciències experimentals i de la salut o dels ensenyaments tècnics, o qualsevol títol oficial de grau de la branca de coneixement de ciències, de ciències de la salut o d'enginyeria i arquitectura, que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.


 • Requisits especifics

  a) Certificat de no tindre antecedents penals en delictes sexuals.
  b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'art. 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
  En virtut del que estableix en el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, acrediten aquesta formació les persones que es troben en possessió del títol de màster que habilita per a l'exercici de les professions de professor d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i ensenyaments d'idiomes. Així mateix, acrediten aquesta formació les persones que es troben en possessió dels títols professionals d'Especialització Didàctica i el Certificat de Qualificació Pedagògica, organitzats per les universitats a l'empara del que estableix la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, així com el Certificat d'Aptitud Pedagògica, tots obtinguts abans de l'1 d'octubre de 2009.
  A qui acredite que abans de l'1 d'octubre de 2009 ha impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o, en defecte d'això, durant 12 mesos exercits en períodes discontinus, en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen en el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, es reconeixerà aquesta docència com a equivalent a la formació pedagògica i didàctica que estableix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
  Estan exceptuats d'aquest requisit els que es troben en possessió de títol universitari oficial que habilite per a l'exercici de la professió de mestre, llicenciatura en Pedagogia o Psicopedagogia, així com de qualsevol altre títol de llicenciat o una altra titulació declarada equivalent a aquest que incloga formació pedagògica i didàctica, quan s'hagen obtingut abans de l'1 d'octubre de 2009. Així mateix, també estaran exempts els que estiguen cursant alguna de les tres anteriors titulacions i tinguen cursats 180 crèdits d'aquestes a la data anteriorment esmentada d'1 d'octubre de 2009.
  c) CERTIFICAT DE NIVELL C1 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ DE LA JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (JQCV) O EQUIVALENT.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.dipcas.es/es/bolsas-de-trabajo.html?id_tipoacceso=2&id_entidad=0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar