Detalle Empleo Publico

Convocatòria de dos llocs de treball de director o directora de Programes per a la Gestió dels Fons Europeus Next Generation en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Codi SIA: 3023878
Codi GUC: 83752
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Etapa actual: Resolució adjudicació lloc de treball
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Contratació laboral temporal
Titulacions: Titulació universitària de Grau / Llicenciatura / Diplomatura (subgrup 1/ subgrup 2)
Titulació específica: Estar en possessió d'un títol superior universitari o en condicions d'obtindre'l en la data de finalització del termini presentació de les sol·licituds. Els estudis universitaris hauran de correspondre a titulacions oficialment reconegudes pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació.
Aquest requisit no serà aplicable a les persones aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.
Grup: A1/B1
Nº Places totals: 2

Places

Descripció de places:

Director/a de programes per a la gestió dels fons europeus de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.. Durada del contracte: 3 anys ampliables en 12 mesos. Localitat: aValència.

Requisits

- Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels estats membres de la Unió Europea. O una nacionalitat inclosa en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de persones que treballen. Així com les persones treballadores que no estiguen incloses en els paràgrafs anteriors i tinguen la residència legal a Espanya. - Estar en possessió d'un títol superior universitari o en condicions d'obtindre'l en la data de finalització del termini presentació de les sol·licituds. Els estudis universitaris han de correspondre a titulacions oficialment reconegudes pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. Els/les aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si és el cas, l'homologació. Aquest requisit no serà aplicable a les persones aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea. - Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. - Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. - No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes públics vinculats o dependenta d'aquestes, o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma. - No haver sigut condemnat o condemnada en els cinc últims anys en virtut de sentència ferma en processos judicials de qualsevol ordre relatius a reclamacions en matèria econòmica i/o financera. Aquest requisit s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació, per la persona candidata, de la declaració responsable sobre aquest tema signada degudament.- En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

Etapa actual:

Resolució adjudicació lloc de treball

Publicació

  • Medi: Web
  • Data de publicació: 01-03-2023

Llistat d'etapes

Etapa actual: Resolució adjudicació lloc de treball

Data de publicació: 01-03-2023

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Data de publicació: 13-01-2023

Llistat provisional admesos/exclosos.Termini d'esmena

Data de publicació: 10-11-2022

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 13-10-2022

Tornar al llistat d'etapes

Resolució adjudicació lloc de treball

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.