Detalle Empleo Publico

Proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria industrial de l'Administració de la Generalitat, A1-12, sector administració especial, convocatòria 16/22, torn lliure general

Codi SIA: 3024062
Codi GUC: 84672
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Etapa actual: Plantilla de respostes del 2n exercici
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Oposició
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Titulació específica: Títol d'enginyeria industrial o grau més màster que habilite per a l'exercici de la professió d'enginyeria industrial.
Grup: A1
Nº Places totals: 6

Places

Descripció de places:

Llocs corresponents a l'oferta d'ocupació pública 2022.

Requisits

1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea o d’algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d’algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat que visquen a costa seua. 2. Edat: tindre complits setze anys i no haver arribat a l’edat de jubilació. 3. Estar en possessió del títol d'enginyeria industrial o grau més màster que habilite per a l'exercici de la professió d'enginyeria industrial o complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite. 4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a exercir les corresponents funcions o tasques. 5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari, d’alguna administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitada o inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de qualssevol funcions públiques o de les pròpies del cos, l’agrupació professional funcionarial o l’escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o a conseqüència d’haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d’altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent, ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l’accés a l’ocupació pública. Les condicions per a l’admissió a la prova s’han de reunir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre’s durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió. L’administració podrà requerir, en qualsevol moment, les persones aspirants perquè acrediten el compliment dels requisits exigits per a la seua participació, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagen d’aportar en aquest procés selectiu. Si els requisits no s’acrediten o els documents no s’aporten, en el termini dels deu dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu. No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de funcionari de carrera del cos objecte d’aquesta convocatòria.

Etapa actual:

Plantilla de respostes del 2n exercici

Termini de presentació: des de: 06-11-2023 fins a: 10-11-2023

Descripció del termini

El termini per a formular al·legacions serà del 06.11.2023 al 10.11.2023.

Presentació

Les al·legacions es formularan exclusivament de manera electrònica seguint el tràmit específic.
Presentació telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Llistat d'etapes

Etapa actual: Plantilla de respostes del 2n exercici

Data de publicació: 03-11-2023

Acord del tribunal pel qual es determina la data del 2n exercici

Data de publicació: 25-09-2023

Acord de notes del 1r examen. Termini de recurs

Data de publicació: 28-04-2023

Plantilla de respostes del 1r exercici

Data de publicació: 01-03-2023

Distribució d'aules

Data de publicació: 21-02-2023

Llista definitiva

Data de publicació: 06-02-2023

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 30-12-2022

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 28-11-2022

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 28-11-2022

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 31-10-2022

Tornar al llistat d'etapes

Plantilla de respostes del 2n exercici

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.