Detall

Proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria industrial de l'Administració de la Generalitat, A1-12, sector administració especial convocatòria 16/22, torn lliure general


 • Descripció

  Proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria industrial de l'Administració de la Generalitat, A1-12, sector administració especial convocatòria 16/22, torn lliure general


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Oposició : Modificació composició del tribunal

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol d'enginyeria industrial o grau més màster que habilite per a l'exercici de la professió d'enginyeria industrial.


 • Requisits especifics

  No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de funcionari de carrera del cos objecte d'aquesta convocatòria.


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.

  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua.

  2. Edat: tindre complits setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.

  3. Estar en possessió del títol d'enginyeria industrial o grau més màster que habilite per a l'exercici de la professió d'enginyeria industrial o complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite.

  4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a exercir les corresponents funcions o tasques.

  5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari, d'alguna administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitada o inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o de les pròpies del cos, l'agrupació professional funcionarial o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir.

  Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent, ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

  Les condicions per a l'admissió a la prova s'han de reunir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.

  L'administració podrà requerir, en qualsevol moment, les persones aspirants perquè acrediten el compliment dels requisits exigits per a la seua participació, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagen d'aportar en aquest procés selectiu.

  Si els requisits no s'acrediten o els documents no s'aporten, en el termini dels deu dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu.


 • Exempció / Reducció taxes

  1. Bonificacions:

  a) La presentació de la sol·licitud de participació en les proves per mitjans telemàtics tindrà una bonificació del 10 % de la quota íntegra, que s'aplicarà de manera automàtica en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

  b) Les persones que acrediten que formen part d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general tenen una bonificació del 50% de la quota íntegra acumulable a la fixada en l'apartat a anterior. A aquest efecte, han d'assenyalar l'apartat de "Bonificacions" de la sol·licitud telemàtica i aquesta s'aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

  2. Exempcions. Estan exemptes del pagament de la taxa:

  a) Les persones que acrediten un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %. S'aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i marcar l'apartat "Exempcions" de la sol·licitud telemàtica.

  b) Les persones que acrediten que formen part d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. S'aplicarà automàticament quan s'efectue el pagament, la presentació, el registre electrònic de la sol·licitud i s'assenyale en l'apartat d'exempcions "Família nombrosa especial" de la sol·licitud telemàtica.

  c) Les dones víctimes d'actes de violència sobre la dona, que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com les persones que acrediten trobar-se en situació d'exclusió social mitjançant el corresponent document expedit per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. S'aplicarà automàticament quan s'efectue el pagament, la presentació, el registre electrònic de la sol·licitud i s'assenyale l'apartat "Altres" de la sol·licitud telemàtica.


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  Llocs corresponents a l'oferta d'ocupació pública 2022.


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds s'han de presentar per via electrònica, d'acord amb el que estableix la normativa vigent. A aquest efecte, és necessari estar registrat per a l'ús del sistema d'identificació i signatura electrònica Cl@ve o tindre un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe; fer l'ompliment a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitathttp://sede.gva.es (Cercador d'ocupació pública, descripció: 16/22, tramitar amb certificat) i fer el pagament telemàtic de la taxa.

  No s'admetran i, consegüentment, quedaran excloses del procés selectiu les persones que hagen abonat la taxa però no hagen registrat la sol·licitud electrònicament, sense perjudici del que s'indica en l'apartat següent.

  Quan, per motius tècnics no imputables a les persones interessades a participar en aquest procediment selectiu que hagen abonat la taxa corresponent de manera telemàtica, no siga possible completar el procés de signatura i registre de la sol·licitud de manera electrònica, i, conseqüentment, no figuren en la llista provisional de persones admeses i excloses a la realització de les proves, aquestes han d'esmenar la seua sol·licitud en la forma que preveu la base 6.3 d'aquesta convocatòria.

  Les persones aspirants hauran d'indicar en la sol·licitud la casella corresponent, si és el cas, si opten per la reserva de diversitat funcional o per la reserva de malaltia mental. En cas que no s'indique, s'assignarà d'ofici al torn lliure general.

  PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  Els aspirants amb diversitat funcional que requerisquen mesures d'adaptació per a la realització de l'exercici, en l'ompliment de la sol·licitud, han d'observar les prescripcions següents:

  1. Han d'indicar en la sol·licitud el tipus de diversitat funcional que tenen i assenyalar el que siga procedent en cada cas, segons siga: (F) física, (P) psíquica o (S) sensorial.

  2. Concretar el tipus de mesures que requerisquen i fer constar en l'apartat corresponent de la sol·licitud les que necessiten entre les que hi figuren i que són les següents:
  1. Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.
  2. Ampliació del temps de duració de la prova. Per a l'aplicació d'aquesta mesura, les persones aspirants han de presentar, obligatòriament, un certificat expedit per l'òrgan oficial competent que especifique el diagnòstic i el temps d'ampliació que necessita, expressat en nombre de minuts.
  3. Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari per dificultat de visió.
  4. Necessitat d'intèrpret, a causa de diversitat funcional auditiva.
  5. Sistema Braille d'escriptura o ajuda d'una persona perquè és invident.
  6. Altres, amb l'especificació de quines en la casella corresponent.


 • Lloc de presentació


  Les sol·licituds s'han de presentar per via electrònica, d'acord amb el que estableix la normativa vigent. A aquest efecte, és necessari estar registrat per a l'ús del sistema d'identificació i signatura electrònica Cl@ve o tindre un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe; fer l'ompliment a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitathttp://sede.gva.es (Cercador d'ocupació pública, descripció: 16/22, tramitar amb certificat) i fer el pagament telemàtic de la taxa.

  La presentació electrònica requereix el compliment successiu dels passos següents:
  a) L'ompliment i la inscripció en línia.
  b) El pagament electrònic de la taxa corresponent.
  c) El registre electrònic de la sol·licitud.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=84672


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2022


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.