Detalle Empleo Publico

Procediment selectiu de concurs oposició per a l'ingrés en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors especialistes en Sectors Singulars de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques i professors d'Arts Plàstiques i Disseny.

Codi SIA: 87580
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Etapa actual: Obertura de termini
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició Lliure
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Diversos grups i titulacions
Titulació específica: Podeu consultar les titulacions per a cada cos en les següents bases de la convocatòria: - base 2.2.1: cos de professors d'Ensenyament Secundari i cos de professors d'escoles oficials d'idiomes. - base 2.2.2: cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques - base 2.2.3: cos de professors de Música i Arts Escèniques. - base 2.2.4: cos de professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional.
Grup: Diversos grups i titulacions
Nº Places totals: 1602

Places

Descripció de places:

Es detalla el nombre de places per cos. El desglossament de places per especialitats es pot consultar en la base 1.2 de la convocatòria. A) COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI (codi 590): + accés lliure: 1.351 places. + reserva de diversitat funcional: 150 places. C) COS DE PROFESSORS ESPECIALISTES EN SECTORS SINGULARS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL (codi 598): + accés lliure: 61 places. + reserva de diversitat funcional: 7 places. C) PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (codi 592): + accés lliure: 6 places. + reserva de diversitat funcional: 1 plaça. D) PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES (codi 593): + accés lliure: 3 places. E) CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES (codi 594): + accés lliure: 18 places. + reserva de diversitat funcional: 2 places. F) PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (codi 595) + accés lliure: 3 places.

Requisits

Les persones aspirants han de reunir els requisits següents: a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun estat al qual siga aplicable el Reglament (UE) 492/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2011, relatiu a la lliure circulació dels treballadors dins de la Unió, i el Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, modificat pel Reial decret 1710/2011, de 18 de novembre. També podrà participar, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea o dels estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, siga quina siga la seua nacionalitat sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els seus descendents de menys de 21 anys o de més que visquen a càrrec dels progenitors. b) Tindre l'edat mínima d'accés a la funció pública i no haver arribat a l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació. c) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del respectiu cos, sense patir malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a la qual s'opte. d) Estar en possessió d'alguna de les titulacions que figuren en l'apartat 2.2, o, en defecte d'això, d'un certificat supletori provisional. En el cas que aquestes titulacions s'hagen obtingut en l'estranger, haurà d'haver-se concedit la corresponent homologació o declaració d'equivalència per l'Estat espanyol, de conformitat amb el que disposa el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, i el Reial decret 1171/2003, de 12 de setembre. e) No haver sigut separat o separada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. Així mateix, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 56 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, els aspirants amb nacionalitat diferent de l'espanyola, hauran d'acreditar, igualment, no estar inhabilitats o en situació equivalent ni haver sigut sotmesos a sanció una disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública. f) No tindre la condició de personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual es pretenga ingressar. g) No haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, d'acord amb el que es disposa en l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència contra la violència. Els participants amb nacionalitat diferent de l'espanyola hauran d'acreditar, a més del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals referits a l'Estat espanyol, el certificat negatiu de condemnes penals expedit per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguen nacionals, respecte dels delictes detallats en l'apartat 1 de l'article 3 del Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals. Si el certificat esmentat no està redactat en llengua castellana, se n'haurà d'adjuntar la traducció oficial o jurada redactada per un traductor jurat o validada pel consolat o l'oficina diplomàtica corresponent. h) Acreditar el coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Les persones que participen en aquest procediment han d'acreditar els coneixements, tant en expressió oral com escrita, dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que estableix el Decret 62/2002, de 25 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'acreditació dels coneixements lingüístics per a l'accés i la provisió de places en la funció pública docent no universitària a la Comunitat Valenciana, i amb l'Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l'accés i l'exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià, modificada per l'Ordre 4/2021, de 4 de febrer, les persones que participen en els procediments d'ingrés i accessos hauran d'acreditar els coneixements, tant en expressió oral com escrita, dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Tots els requisits generals enumerats anteriorment s'han de tindre el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera. Poden consultar els requisits específics per a cada cos en les següents bases de la convocatòria: - base 2.2.1: cos de professors d'Ensenyament Secundari i cos de professors d'escoles oficials d'idiomes. - base 2.2.2: Cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques - base 2.2.3: Cos de professors de Música i Arts Escèniques. - base 2.2.4: cos de professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional. Tots els requisits generals enumerats anteriorment s'han de tindre el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera. RESERVA DE PLACES PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O DISCAPACITAT Podran participar per la reserva de places per a persones amb diversitat funcional les persones que, a més de reunir la resta dels requisits generals i específics, tinguen reconeguda pels òrgans competents de la Generalitat, de l'Estat o de la resta de les comunitats autònomes una diversitat funcional o discapacitat el grau de la qual siga igual o superior al 33 %, sempre que això no siga incompatible amb l'exercici de la docència en el cos i l'especialitat a la qual s'opte. L'opció per aquesta reserva haurà de formular-se en la sol·licitud de participació. Les persones que participen per la reserva de diversitat funcional o discapacitat no podran concórrer a la mateixa especialitat pel torn d'accés lliure o per una altra mena de diversitat.

Etapa actual:

Obertura de termini

Termini de presentació: des de: 20-02-2023 fins a: 20-03-2023

Publicació

Documentació

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'estableix el termini de presentació de sol·licituds del procediment selectiu de concurs oposició als cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques, i professors d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per l'Ordre 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. [2023/1442]

Presentació

Les sol·licituds s'han d'omplir, obligatòriament, en la seu electrònica utilitzant qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la mateixa seu electrònica.
Presentació telemàtica

Llistat d'etapes

Etapa actual: Obertura de termini

Data de publicació: 15-02-2023

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 03-02-2023

Bases

Data de publicació: 29-12-2022

Publicació de l'OPT

Data de publicació: 28-12-2022

Publicació de l'OPT

Data de publicació: 31-05-2022

Tornar al llistat d'etapes

Obertura de termini

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano