Detalle Empleo Publico

Seguretat Alimentària (A1-S03-03) (Concurs Mèrits Llei 20/2021)

Codi SIA: 3024419
Codi GUC: 87679
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Nomenament de tribunal
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Procés d'estabilització
Prova: Valoració de mèrits
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Titulació específica: Licenciado/a en Farmacia, licenciado/a en Veterinaria, licenciado/a en Biología, licenciado/a en Biotecnología, licenciado/a en Ciencias Ambientales, licenciado/a en Química, licenciado/a en Bioquímica, licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Grado en Nutrición Humana y Dietética, o bien título universitario oficial que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habilite para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a la escala del cuerpo.
Grup: A1
Informació en web organisme: https://www.san.gva.es
Nº Places totals: 3

Places

Requisits

1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret segons el que preveu el Reial decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la nacionalitat, hi poden participar els i les cònjuges de les persones espanyoles i les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan ho preveja el tractat corresponent, sempre que no hi haja separació de dret, els seus descendents i els dels seus cònjuges, sempre que no hi haja separació de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. En el cas d'aspirants de nacionalitat i llengua oficial diferent de l'espanyola, aquests han d'acreditar un coneixement suficient del castellà mitjançant un diploma d'espanyol com a llengua estrangera nivell B2 expedit per l'organisme oficial competent. Estaran exemptes d'acreditar el coneixement de l'idioma espanyol les persones aspirants el títol de les quals, en virtut del qual es presenten a aquestes proves selectives, s'haja cursat en espanyol en alguna universitat o centre educatiu espanyol, o en estats la llengua oficial dels quals siga l'espanyola. 2. Edat: tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa. 3. Titulació: posseir, dins del termini de sol·licituds especificat en aquesta convocatòria, el títol que s'exigeix per a cada cos/escala, d'acord amb el que recull l'annex I, o estar en condicions d'obtindre'l dins del termini de presentació de sol·licituds. 4. Capacitat: tindre la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les tasques que es deriven del nomenament corresponent, capacitat que s'ha d'acreditar dins del termini que requereix aquesta convocatòria mitjançant un certificat mèdic, de manera que la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit. 5. Habilitació: no haver sigut separat/ada del servei, mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol servei de salut o administració pública, ni trobar-se inhabilitat/ada amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la professió corresponent. En el cas de persones nacionals d'altres estats esmentats en el punt 1, no haver sigut inhabilitat/ada, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o serveis públics en un estat membre de la Unió Europea, ni haver sigut separat/ada, per sanció disciplinària, d'alguna de les seues administracions o serveis públics. Així mateix, i segons l'apartat 5 de l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, sempre que l'activitat implique un contacte habitual amb menors, no haver sigut condemnat/ada, per sentència ferma, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual, la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. En el moment de la presa de possessió, s'haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. 6. Abonament de taxa: haver pagat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a, segons especifica la base 3 d'aquesta convocatòria. 7. No tindre la condició de personal funcionari de carrera del mateix cos, escala o agrupació professional funcionarial a la qual s'opta en l'Administració de la Generalitat. Aquest requisit s'haurà de complir durant tot el procés, fins a l'últim dia del termini possessori del lloc adjudicat. Qui estiga exercint ja un altre lloc o activitat en el sector públic i accedisca, en virtut d'algun dels processos selectius derivats de la Llei 20/2021, a un nou lloc o plaça del sector públic que resulte incompatible en virtut de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, haurà d'optar per un d'aquests dins del termini de presa de possessió i abans d'aquesta presa de possessió. Si no hi ha opció en el termini assenyalat, s'entendrà que opten pel lloc nou i passaran a la situació d'excedència voluntària en el d'origen.

Etapa actual:

Nomenament de tribunal

recursos

  • Recurs contenciós-administratiu
  • Recurs potestatiu de reposició

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament de tribunal

Data de publicació: 07-11-2023

Nova obertura de termini extraordinari

Data de publicació: 19-10-2023

Aportació de mèrits

Data de publicació: 19-10-2023

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 28-04-2023

Correcció d'errors (barem de mèrits)

Data de publicació: 03-01-2023

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 23-12-2022

Aportació de mèrits

Data de publicació: 23-12-2022

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament de tribunal

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.