Detall Ocupació Pública

Director o directora de Programes per a la Gestió dels Fons Europeus.

Codi SIA:: 3024820
Codi GVA:: 90912
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Etapa actual: Resolució adjudicació lloc de treball
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Contratació laboral temporal
Prova: Concurs i entrevista personal
Titulacions: Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Grup: A
Enllaç a organisme: https://cindi.gva.es/va/
Núm. de places totals: 1

Places

Places

Distribució de places:

  • Lliure: 1

Descripció de places:

El lloc de treball es vincula a la gestió de fons europeus, conforme al que es preveu en el Decret Llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19. El lloc depèn de la Sotssecretaria. El lloc de treball es localitza a València. La jornada laboral, permisos i vacances seran les establides en el contracte.

Requisits

Requisits

Les persones candidates han de reunir el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i mantindre fins al moment de la formalització del contracte de treball, els següents requisits, tal com es recull en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el TREBEP: - Tindre la nacionalitat espanyola, d'algun dels Estats membres de la Unió Europea, o una nacionalitat inclosa en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de persones treballadores. Les persones treballadores amb residència legal a Espanya que no estiguen incloses en els supòsits anteriors. - Estar en possessió d'un títol superior universitari o en condicions d'obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Els estudis universitaris han de correspondre a titulacions oficialment reconegudes pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació. Aquest requisit no es aplicable a les persones aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari. - Tindre complits els díhuit anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa. - Posseir capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques. - No haver sigut separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques i organismes públics vinculats o dependents d'aquestes, o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma. - No haver sigut condemnat o condemnada en els cinc últims anys en virtut de sentència ferma en processos judicials de qualsevol ordre relatius a reclamacions en matèria econòmica o financera. Aquest requisit s'acreditarà mitjançant l'aportació per la persona candidata de declaració responsable sobre aquest tema degudament signada. - En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitada en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Llistat d'etapes

Etapa actual: Resolució adjudicació lloc de treball

Data de publicació: 29-05-2023

Acord de l'Òrgan de Selecció

Data de publicació: 29-05-2023

Llista definitiva admesos i exclosos/Resultat baremació/Convocatòria fase entrevista

Data de publicació: 23-05-2023

Llistat provisional admesos/exclosos.Termini d'esmena

Data de publicació: 04-05-2023

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 04-04-2023

Tornar al llistat d'etapes

Resolució adjudicació lloc de treball

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.