Detall Ocupació Pública

Biòleg/biòloga

Codi SIA: 3033827
Codi GUC: 95937
Organisme: FUNDACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI LA FE DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Etapa actual: Bases i obertura de termini
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Contratació laboral indefinida
Prova: Concurs de mèrits
Titulacions: Sense especificar
Titulació específica: Titulació universitària (NIVELL MECES 3 O NIVELL 7 EQF) llicenciatura en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia o Ciències Biomèdiques o grau en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia o Ciències Biomèdiques + màster oficial universitari en Biologia molecular, Cel·lular i Genètica o Similar.
Grup: Sense especificar
Informació en web organisme: https://www.iislafe.es/va/persones/treball/
Núm. places totals: 1

Places

Places

Descripció de places:

- Règim jurídic: contractació en règim de dret laboral. - Tipus de contracte: contracte de duració indefinida per a la gestió activitats cientificotècniques (art. 23 bis de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, i art. 85.5 de la Llei 14/2007, de 3 de juliol, d'investigació biomèdica). - Període de prova: segons conveni col·lectiu aplicable. - Jornada: completa. - Retribució bruta anual: 27.830,99 €. - Lloc de treball: IIS La Fe, València. - Procés selectiu: concurs de mèrits, segons la valoració d’estos, que es detalla en l’apartat corresponent, i, si és procedent, entrevista.

Requisits

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s’aplique la lliure circulació de treballadors/ores en els termes en què esta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre este dret segons el que preveu el Reial decret 543/2001, de 18 de maig, o, en defecte d'això, estar en possessió del permís de treball corresponent en cas de pertànyer a un estat no membre de la Unió Europea. b) Haver complit 16 anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei. c) Tindre la capacitat funcional necessària per a l’acompliment de les tasques o funcions corresponents al lloc objecte de la convocatòria. e) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques ni dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral de les quals haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública. e) No haver sigut acomiadat disciplinàriament o en virtut d'un acomiadament objectiu de l'IIS La Fe, a excepció que este haja sigut declarat nul o improcedent. No es procedirà a l'exclusió, si han transcorregut més de tres anys des de la data de l'acomiadament, fins a la data de publicació de les bases de la convocatòria. f) Complir els requisits contractuals segons la legislació vigent en matèria de permisos de treball o qualsevol altra que la substituïsca. No seran admeses en el present procés de selecció les persones que hagen vist extingida, en els tres anys anteriors a la data de publicació de la present convocatòria d'ocupació, la seua relació laboral amb l'IIS La Fe a causa de la no superació del període de prova.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Etapa actual:

Bases i obertura de termini

Termini de presentació: des de: 22-11-2023 fins a: 06-12-2023

Descripció del termini

Descripció del termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el web de l’IIS La Fe (https://www.iislafe.es/va/treball/).

Publicació

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Bases i obertura de termini

Data de publicació: 21-11-2023

Tornar al llistat d'etapes

Bases i obertura de termini

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.