Facultatiu/va especialista Anatomia Patològica (CT2023)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Bases i obertura de termini
Codi SIA: 3056791
|
Codi GVA: 98643
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 25-04-2024

hasta 16-05-2024

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Concurs de trasllats
Prova
Concurs de mèrits (accés RESTRINGIT)
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Enllaç a organisme
Places
Núm. de places totals 50

Descripció de places

Es convoquen per a la provisió, per concurs de trasllats, les places bàsiques vacants de personal estatutari sanitari d'aquesta categoría professional del subgrup de titulació A1 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat que s’especifiquen en l’annex I de la resolució. Les...
Saber més
Requisits
2. Participants A) Participació obligatòria El personal estatutari fix que haja obtingut el reingrés amb caràcter provisional a una plaça dependent de la Conselleria de Sanitat d’alguna de les categories i, si és el cas, especialitats objecte d’esta convocatòria està obligat a participar en este...
Saber més

Etapa actual: Bases i obertura de termini

Fase

Convocatòria

Termini
Des de 25-04-2024 a 16-05-2024
El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si l’últim dia del termini és inhàbil, es considerarà prorrogat al primer dia hàbil següent.
Forma de presentació
Segons la base 3. Presentació de sol·licituds Els models de sol·licitud de participació i petició de places seran els que indique la convocatòria, i seran els únics vàlids per a participar en el concurs.
Informació complementària
RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2024 de la directora general de Personal, per la qual es convoca concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari sanitari de la categoria professional de personal facultatiu de diferents especialitats mèdiques d'institucions sanitàries...
Saber més
Recursos
  • Recurs contenciós administratiu
  • Recurs potestatiu de reposició

Llistat d'etapes

Etapa actual: Bases i obertura de termini

Data publicació: 24-04-2024

Temini tancat

Nomenament comissió de valoració

Data publicació: 08-07-2024

Termini obert

Tornar al llistat d'etapes

Bases i obertura de termini