Facultatiu/va especialista Immunologia (CT2023)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Modificació de la comissió de valoració
Codi SIA: 3056810
|
Codi GVA: 98664
Descarregar informació
Termini obert

Des de 16-07-2024

hasta 16-08-2024

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Concurs de trasllats
Prova
Concurs de mèrits (accés RESTRINGIT)
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Enllaç a organisme
Places
Núm. de places totals 5

Descripció de places

Es convoquen per a la provisió, per concurs de trasllats, les places bàsiques vacants de personal estatutari sanitari d'aquesta categoría professional del subgrup de titulació A1 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat que s’especifiquen en l’annex I de la resolució. Les...
Saber més
Requisits
2. Participants A) Participació obligatòria El personal estatutari fix que haja obtingut el reingrés amb caràcter provisional a una plaça dependent de la Conselleria de Sanitat d’alguna de les categories i, si és el cas, especialitats objecte d’esta convocatòria està obligat a participar en este...
Saber més

Etapa actual: Modificació de la comissió de valoració

Fase

Concurs

Termini
Des de 16-07-2024 a 16-08-2024
La present resolució posa fi a la via administrativa i, contra esta, podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte recorregut, d'acord amb el que es disposa en els articles... Saber més
Publicació
Informació complementària
Es determina la composició nominal de les persones integrants de la comissió de valoració que ha de jutjar el concurs de trasllats per a la provisió de vacants de facultatiu/a especialista en psiquiatria, gestionades per la Conselleria de Sanitat.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Modificació de la comissió de valoració

Data publicació: 15-07-2024

Termini obert

Nomenament comissió de valoració

Data publicació: 08-07-2024

Termini obert

Bases i obertura de termini

Data publicació: 24-04-2024

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Modificació de la comissió de valoració