Facultatiu/va especialista Microbiologia i Parasitologia (CT2023)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Nomenament comissió de valoració
Codi SIA: 3056816
|
Codi GVA: 98670
Descarregar informació
Termini obert

Des de 09-07-2024

hasta 08-08-2024

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Concurs de trasllats
Prova
Concurs de mèrits (accés RESTRINGIT)
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Enllaç a organisme
Places
Núm. de places totals 55

Descripció de places

Es convoquen per a la provisió, per concurs de trasllats, les places bàsiques vacants de personal estatutari sanitari d'aquesta categoría professional del subgrup de titulació A1 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat que s’especifiquen en l’annex I de la resolució. Les...
Saber més
Requisits
2. Participants A) Participació obligatòria El personal estatutari fix que haja obtingut el reingrés amb caràcter provisional a una plaça dependent de la Conselleria de Sanitat d’alguna de les categories i, si és el cas, especialitats objecte d’esta convocatòria està obligat a participar en este...
Saber més

Etapa actual: Nomenament comissió de valoració

Fase

Convocatòria

Termini
Des de 09-07-2024 a 08-08-2024
La present resolució posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte recorregut, d'acord amb el que disposa els... Saber més
Publicació
Informació complementària
Es fa pública la resolució de la Directora General de Personal per la qual es determina la composició nominal dels membres de la comissió de valoració que ha de jutjar el concurs de trasllats per a la provisió de vacants de facultatiu/a especialista en microbiologia i parasitologia, dependent de...
Saber més
Recursos
  • Recurs contenciós administratiu
  • Recurs potestatiu de reposició

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament comissió de valoració

Data publicació: 08-07-2024

Termini obert

Bases i obertura de termini

Data publicació: 24-04-2024

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament comissió de valoració