Cuiner/a (CT2023)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Nomenament de la comissió de valoració
Codi SIA: 3110945
|
Codi GVA: 99195
Descarregar informació
Termini obert

Des de 18-07-2024

hasta 19-08-2024

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Concurs de trasllats
Prova
Concurs de mèrits (accés RESTRINGIT)
Grup
C1
Titulació
Títol de batxiller o tècnic/a de formació professional o equivalents
Enllaç a organisme
Places
Núm. de places totals 39

Descripció de places

Es convoquen per a la provisió, per concurs de trasllats, les places bàsiques vacants de personal estatutari de gestió i servicis de les diferents categories professionals declarades a extingir dels subgrups de titulació C1, C2 i AP d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de...
Saber més
Requisits
Participants A) Participació obligatòria El personal estatutari fix que haja obtingut el reingrés amb caràcter provisional a una plaça dependent de la Conselleria de Sanitat d’alguna de les categories i, si és el cas, especialitats objecte d’esta convocatòria està obligat a participar en este...
Saber més

Etapa actual: Nomenament de la comissió de valoració

Fase

Concurs

Termini
Des de 18-07-2024 a 19-08-2024
La present resolució posa fi a la via administrativa i, contra esta, podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte recorregut, d'acord amb el que es disposa en els articles... Saber més
Publicació
Informació complementària
Es determina la composició nominal de les persones integrants de la comissió de valoració que ha de jutjar el concurs de trasllats per a la provisió de vacants de cuiner gestionades per la Conselleria de Sanitat.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament de la comissió de valoració

Data publicació: 17-07-2024

Termini obert

Bases i obertura de termini

Data publicació: 27-05-2024

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament de la comissió de valoració