Telefonista (CT2023)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Nomenament de la comissió de valoració
Codi SIA: 3110953
|
Codi GVA: 99203
Descarregar informació
Termini obert

Des de 11-07-2024

hasta 12-08-2024

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Concurs de trasllats
Prova
Concurs de mèrits (accés RESTRINGIT)
Grup
C2
Titulació
Títol de graduat/a en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalents
Enllaç a organisme
Places
Núm. de places totals 43

Descripció de places

Es convoquen per a la provisió, per concurs de trasllats, les places bàsiques vacants de personal estatutari de gestió i servicis d'aquesta categoría professional del subgrup de titulació C2 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat que s’especifiquen en l’annex I de la...
Saber més
Requisits
Participants A) Participació obligatòria El personal estatutari fix que haja obtingut el reingrés amb caràcter provisional a una plaça dependent de la Conselleria de Sanitat d’alguna de les categories i, si és el cas, especialitats objecte d’esta convocatòria està obligat a participar en este...
Saber més

Etapa actual: Nomenament de la comissió de valoració

Fase

Concurs

Termini
Des de 11-07-2024 a 12-08-2024
La present resolució posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte recorregut, d'acord amb el que disposa els... Saber més
Publicació
Informació complementària
Es determina la composició nominal de les persones integrants de la comissió de valoració que ha de jutjar el concurs de trasllats per a la provisió de vacants de obrer/a, calefactor/a, fuster/a, conductor/a, costurer/a, electricista, empleat o empleada de bugaderia, fontaner/a, netejador/a,...
Saber més
Recursos
  • Recurs contenciós administratiu
  • Recurs potestatiu de reposició

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament de la comissió de valoració

Data publicació: 10-07-2024

Termini obert

Bases i obertura de termini

Data publicació: 27-05-2024

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament de la comissió de valoració