Detall Departament

Institut Cartogràfic Valencià ICV

DIR3 A10017591
Telèfon: 012 - Fax: 961208489
responde_icv@gva.es
Direcció electrònica per a notificacions:
Rang: Secretaria autonòmica
Funcions:
 • ADREÇA ELECTRÒNICA PER A NOTIFICACIONS: notificacions_icv@gva.es
 • 1. A l'Institut Cartogràfic Valencià li correspon, com a mitjà propi instrumental de caràcter tècnic, l'exercici de les activitats geomàtiques que, precisament per aquest caràcter instrumental o subordinat a altres blocs de l'activitat administrativa, són necessàries per l'exercici de qualsevol competència pròpia de la Generalitat.
 • 2. Les funcions de l'Institut Cartogràfic Valencià són:
 • a) La redacció del Pla cartogràfic.
 • b) Elaborar propostes de normes tècniques que hauran de ser seguides en matèria cartogràfica pel sector públic valencià per a l'elaboració de treballs cartogràfics.
 • c) Establir, gestionar, conservar i actualitzar la infraestructura de la xarxa geodèsica activa de posicionament i determinar, d'acord amb la Llei 7/1986, de 24 de gener, d'ordenació de la cartografia, i el Reial decret 1.071/2007, de 27 de juliol, pel qual es regula el sistema geodèsic de referència oficial a Espanya, i distribuir-ne les coordenades, la precisió i les correccions diferencials, de manera que permeta la prestació de serveis basats en la localització al seu entorn fonamentats en els sistemes globals de posicionament per satèl·lit.
 • d) Mantindre els senyals geodèsics i distribuir la informació de la xarxa passiva de vèrtexs geodèsics de quart ordre, constituïda pel conjunt de punts del territori dels quals es coneix les seues coordenades i la seua precisió determinats per la Generalitat en el sistema de referència oficial.
 • e) La planificació i la gestió de sistemes de detecció dels moviments sísmics ocorreguts en territori de la Comunitat Valenciana, així com la recerca en matèria de sismicitat i geofísica.
 • f) Elaborar, mantindre, actualitzar, distribuir, explotar i publicar les bases de dades cartogràfiques i sèries cartogràfiques que se'n deriven, de conformitat amb els estàndards establits. En particular, i en aquesta matèria, és funció de l'Institut Cartogràfic Valencià:
 • 1.r Realitzar un vol fotogramètric anual que ha de cobrir la totalitat del territori de la Comunitat Valenciana, amb una resolució que mai serà inferior a 25 centímetres per píxel, i la posterior ortofoto.
 • 2.n Procurar l'obtenció d'una cobertura d'imatge de satèl·lit anual, com a mínim, de tot el territori valencià.
 • 3.r Mantindre actualitzada la cartografia a escala 1:5.000.
 • 4.t Elaborar i mantindre la cartografia vectorial de tot el territori de la Comunitat Valenciana a escala 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 i inferiors, sense perjuí del que disposa la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d'informació geogràfica a Espanya.
 • g) El disseny, el desenvolupament, el manteniment, la distribució i l'explotació de productes, programes i aplicacions informàtiques de qualsevol camp o matèria relacionada amb dades georeferenciades, així com l'assessorament tècnic i la prestació de qualsevol tipus de servei informàtic relacionat. Per al desenvolupament d'aquesta funció la plantilla de l'Institut Cartogràfic Valencià comptarà amb especialistes en geomàtica i informàtica propis.
 • h) Establir, gestionar, conservar i actualitzar la infraestructura de la xarxa sísmica de la Comunitat Valenciana.
 • i) Elaborar i mantindre el mapa municipal: l'Institut Cartogràfic Valencià impulsarà els treballs de millora geomètrica de línies límit municipals i prestarà suport tècnic al Consell Tècnic de Delimitació Territorial i a l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de règim local en els procediments de delimitació territorial i d'alteració de línies de terme, en el marc establit per la normativa vigent.
 • j) Donar suport permanent a la Comissió cartogràfica assessora i de coordinació institucional i a la Comissió científica.
 • k) Crear i gestionar el Registre de ... (veure Llei 2/2020, de 2 de desembre)
 • --
Horaris:
Informació administrativa general i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. En setmana de festes locals: de 9.00 h a 14.00 h, de dilluns a divendres