Detall Departament

SERVEI DE FORMACIÓ I ACREDITACIÓ

DIR3 A10018264
46015 - València
Telèfon: 961970870 - Fax: 961970004
Rang: Servei
Funcions:
 • .
 • a) Promoure l'ensenyament del valencià en la població adulta i, especialment, a les persones nouvingudes a la Comunitat Valenciana, d'acord amb les directrius del Consell d'Europa en matèria d'ensenyament de llengües.
 • b) Donar suport tècnic i administratiu a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià per a la gestió i la realització de les proves per a l'obtenció dels certificats administratius de coneixements de valencià i gestionar-ne l'expedició, l'homologació i la validació, així com la formació del personal examinador.
 • c) Realitzar, dirigir i coordinar cursos i activitats per a l'extensió de coneixements del valencià, amb especial atenció al personal de les diferents administracions públiques en col·laboració amb les entitats i els organismes responsables de la formació dels treballadors i treballadores de la funció pública valenciana.
 • d) Col·laborar amb els organismes corresponents per a coordinar i supervisar les proves per a l'habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades d'altres llengües al valencià i viceversa.
 • e) Certificar i registrar els cursos de formació acreditativa per a lingüistes que organitze el sector públic instrumental i que coordine i supervise la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.
 • f) Preparar i divulgar materials que faciliten el coneixement i l'ús del valencià, especialment aquells que utilitzen les tecnologies actuals i els mètodes d'autoaprenentatge.
 • g) Organitzar i coordinar amb altres institucions la realització d'activitats formatives, didàctiques i lúdiques que ajuden a fomentar els valors de la diversitat lingüística en l'àmbit social.
 • h) Organitzar jornades, seminaris, congressos i estudis sobre les realitats i possibilitats de l'ús de les diverses llengües.
 • i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregue.
 • ...
Responsable del departament: SERGIO MONTALVÀ FURIÓ