Detall Departament

ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

DIR3 A10025279
46001 - València
Telèfon: 963131085 - Fax: 963131148
Rang: Secretaria autonòmica
Funcions:
  • 1. La realització de propostes, suggeriments i recomanacions sobre:
  • a) Les necessitats i demandes en tots els àmbits de la investigació, el desenrotllament i la innovació tecnològica de la Comunitat Valenciana. Per a això n'estudiarà, amb periodicitat anual, la situació així com les diferents mesures que puguen ser objecte d'intervenció institucional per part dels decisors públics, per mitjà de l'elaboració d'informes, dictàmens i ponències.
  • b) Nous programes i projectes a desenrotllar, implementar i avaluar, a fi d'atorgar major solidesa a la tasca investigadora i tecnològica, i al desenrotllament de la Comunitat Valenciana.
  • c) Noves tècniques i mitjans de coordinació i cooperació entre el Consell i les institucions i entitats investigadores, així com d'estes entre si i amb les empreses valencianes.
  • d) Realització de congressos, seminaris i jornades sobre temes monogràfics, així com de publicacions i accions divulgatives de qualsevol tipus.
  • e) Qualssevol altres qüestions relacionades amb la investigació, el desenrotllament i la innovació tecnològica.
  • 2. Així mateix, l'ACC I+D+i elaborarà els informes, ponències i dictàmens que li siguen encarregats per qui tinga la Presidència de la Generalitat.
  • 3. Prestar el seu assessorament i col·laboració als distints òrgans del Consell i organismes dependents que ho demanen. A l'efecte, la sol·licitud es dirigirà a qui tinga la Vicepresidència Executiva de l'ACC I+D+i, el qual, d'acord amb la matèria corresponent, remetrà la sol·licitud a la Comissió o vocals científics de l'ACC I+D+i familiaritzats amb esta. En particular, podran ser objecte d'assessorament, en matèria d'I+D+i, l'elaboració de plans, programes i convocatòries, les propostes de convenis, els projectes d'inversions, l'elaboració i aplicació de criteris d'avaluació, la prospecció científica i tecnològica, la cooperació interinstitucional, l'estudi del sistema valencià d'innovació i dels seus agents, així com qualsevol altre que l'òrgan o organisme corresponent considere d'interés.