Detalle Departamento

SERVEI DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

Telèfon: 961247003

Funcions:
 • .
 • a) Efectuar la gestió i planificació de les polítiques de prevenció de la iniciació i prevenció de la propagació dels incendis forestals en els terrenys forestals de la Comunitat Valenciana.
 • b) Realitzar la gestió i planificació de la silvicultura preventiva.
 • c) Realitzar actuacions en infraestructures de prevenció d'incendis forestals.
 • d) Desenvolupar actuacions per a la investigació de causes dels incendis forestals, així com gestionar, organitzar i coordinar el Grup Operatiu d'Investigació d'Incendis Forestals.
 • e) Organitzar i gestionar la recollida de dades sobre incendis forestals i la seua anàlisi estadística; l'ordenació i el desenvolupament en matèria de big data en prevenció d'incendis forestals.
 • f) Gestionar i coordinar la cartografia temàtica en matèria de prevenció d'incendis forestals.
 • g) Executar la planificació, la direcció, la gestió i la coordinació de la vigilància contra el risc d'incendis i la vigilància preventiva com a element bàsic en aquesta matèria.
 • h) Coordinar i desenvolupar actuacions postincendi amb caràcter d'emergència durant el primer any posterior a l'incendi.
 • i) Fomentar la col·laboració científica i acadèmica, així com el seguiment i la participació en projectes nacionals i internacionals en matèria de prevenció d'incendis forestals.
 • j) Fomentar les polítiques de desenvolupament tecnològic en matèria de prevenció d'incendis forestals.
 • k) Dur a terme les funcions de vigilància, control i instrucció d'expedients sancionadors en les matèries pròpies d'aquesta direcció general.
 • l) Qualssevol altres funcions d'anàloga finalitat que li siguen encomanades.
 • ---
Responsable del departament: MARIO ROMERO VIVO