Detall Departament

SERVEI DEL FONS SOCIAL EUROPEU

DIR3 A10025157
46003 - València
Telèfon: 961207186 - Fax: 961613046
Rang: Servei
Funcions:
 • .
 • a) Planificar les actuacions de la Generalitat susceptibles de rebre finançament del Fons Social Europeu (FSE).
 • b) Elaborar els programes operatius del FSE coordinadament amb l'Administració general de l'Estat i la Comissió Europea, així com els projectes, i recaptar prèviament informació dels diferents centres gestors.
 • c) Gestionar les aplicacions informàtiques adequades per a la gestió del FSE sota la coordinació de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
 • d) Donar suport i organitzar l'assistència tècnica als centres gestors del FSE.
 • e) Avaluar els programes operatius del FSE.
 • f) Dur a terme el seguiment de les polítiques comunitàries en matèria del FSE.
 • g) Dur a terme l'estudi i la proposta d'instruccions i la coordinació amb el Servei de Verificació dels Fons Europeus per a l'organització i la coordinació correctes de les tasques que cal dur a terme en els centres gestors implicats en la gestió del FSE, vetlant per l'elegibilitat de la despesa.
 • h) Controlar els ingressos procedents del Fons Social Europeu i la seua incidència en els pressupostos de la Generalitat.
 • i) Promocionar i dinamitzar els programes europeus en matèria de formació i integració professional, així com la participació en qualsevol convocatòria europea que tinga per finalitat el perfeccionament professional.
 • j) Gestionar el programa Eurodissea en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • k) Retre comptes davant de l'Administració general de l'Estat i la Comissió Europea del grau d'execució dels programes operatius, així com d'altres fons europeus la gestió dels quals s'assimile a la del Fons Social Europeu, com és el cas del Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització (FEAG) o altres.
 • ---