Detall Departament

SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ

DIR3 A10017973
12001 - Castelló de la Plana
Telèfon: 964333650 - Fax: 964333675
Rang: Servei
Funcions:
  • a) Resoldre tots els procediments de la seua competència o formular proposta de resolució quan estiga atribuïda als serveis centrals de la Conselleria.
  • b) Iniciar d'ofici els procediments que corresponga per raó de la matèria.
  • c) Adoptar les mesures necessàries per a assegurar el compliment de les directrius, programes o normes establides per la Conselleria, així com la deguda coordinació en les seues actuacions i aplicació de criteris amb els seus homòlegs territorials d'acord amb les directrius establides pel centre directiu del que depén.
  • d) Dur a terme la realització de totes les funcions que es deriven de les atribucions que tinguen assignades en matèria d'inspecció i sancions.
  • e) Efectuar la gestió i el seguiment dels ingressos provinents dels procediments sancionadors respecte de les matèries que siguen competència del servei territorial, així com el control de la recaptació per ingressos indeguts i reintegraments de subvencions.
  • f) Executar les disposicions i normes legals en matèria de mineria així com les relatives a la vigilància i control del compliment de les condicions tècniques, de seguretat i ambientals de desenvolupament de les activitats mineres, en els termes establits per la legislació aplicable.
  • g) Supervisar i controlar les actuacions d'inspecció de les entitats col·laboradores i dels organismes de control de l'Administració, en l'àmbit de les activitats mineres, de la seguretat minera i de la pirotècnia.
  • h) Qualsevol altra que li encomanen les persones titulars dels òrgans dels quals depén respecte de les matèries que li són pròpies.
  • ---
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres, de 09.00 h a 14.30 h. En setmana de festes locals: de 09.00 a 14.00 h de dilluns a divendres.
Responsable del departament: GERARDO NEBOT GARCÍA