Detall Departament

CONSELL VALENCIÀ DE TRANSPARÈNCIA

DIR3 A10025321
46010 - València
Telèfon: 961922356
Rang: Secretaria autonòmica
Funcions:
  • Es crea el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que actuarà amb plena independència funcional per al compliment de les seues finalitats.
  • El suport administratiu del Consell i les seues comissions serà prestat per una unitat administrativa de la conselleria competent en matèria de transparència i accés a la informació pública.
  • El Consell té com a finalitat garantir els drets d'accés a la informació, vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat i garantir i promoure l'observança de les disposicions de bon govern.
  • ---