Detalle Departamento

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA ATV

46009 - València
Telèfon: 012 - Fax: 961271159
Funcions:
 • .
 • 1. Corresponen a l'Agència Tributària Valenciana les competències en l'àmbit de la Generalitat relatives a l'aplicació dels tributs, l'exercici de la potestat sancionadora en matèria tributària i la funció revisora en via administrativa que concerneix les seues competències.
 • 2. Sense perjudici de qualsevol altra funció que li puga atribuir l'ordenament jurídic, li correspon a l'Agència:
 • a) L'aplicació dels tributs estatals cedits, en els termes fixats en la legislació que regule la cessió; l'aplicació dels tributs propis de la Generalitat, en els termes establerts en la legislació que els regule, i l'aplicació dels recàrrecs autonòmics que puga establir la Generalitat sobre els tributs estatals, i, en particular:
 • 1r. Exercir les funcions administratives en què consisteix la gestió tributària de conformitat amb el que s'estableix en l'article 117 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • 2n. Exercir les funcions administratives en què consisteix la inspecció tributària de conformitat amb el que s'estableix en l'article 141 de la Llei general tributària.
 • 3r. Exercir les funcions administratives conduents al cobrament dels deutes tributaris, d'acord amb el que s'estableix en l'article 160 de la Llei general tributària, sense perjudici de les funcions establides per la normativa d'hisenda pública de la Generalitat en matèria concursal de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
 • b) La lluita contra el frau i l'evasió fiscal en l'àmbit dels tributs i recàrrecs l'aplicació dels quals li corresponga.
 • c) L'exercici de la potestat sancionadora en matèria tributària, relativa als tributs i recàrrecs l'aplicació dels quals li corresponga.
 • d) La recaptació en període executiu, i les compensacions i els ajornaments dels ingressos de dret públic de naturalesa no tributària de la Generalitat.
 • e) La revisió en via administrativa dels actes tributaris de competència de l'Agència, excepte les reclamacions economicoadministratives, la revisió dels actes nuls de ple dret i la declaració de lesivitat d'aquests actes.
 • f) El desenvolupament de la col·laboració social en l'aplicació dels tributs de competència de l'Agència.
 • g) El desenvolupament de campanyes informatives i divulgatives en matèria tributària, així com la informació i assistència a les persones contribuents, excepte la contestació a les consultes tributàries escrites a què es refereix l'article 88 de la Llei general tributària.
 • h) La col·laboració i coordinació amb altres administracions tributàries.
 • i) L'elaboració d'informes i estadístiques sobre resultats de la seua activitat i de drets liquidats i recaptats i previsions de liquidació i recaptació, o sobre qualsevol qüestió relativa a matèries de la seua competència, i la seua remissió a la conselleria competent en matèria d'hisenda a iniciativa pròpia o a sol·licitud de l'òrgan competent d'aquesta última.
 • j) Les funcions que, mitjançant llei, conveni, delegació de competències o encàrrec de gestió, se li atribuïsquen en relació amb els tributs i recursos de titularitat d'altres administracions públiques.
 • k) Les funcions en matèria de planificació, coordinació, autorització i control de les tecnologies de la informació i tele-administració, en l'àmbit de l'aplicació dels tributs.
 • ---
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14,30 h. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres
Responsable del departament: RUTH MARÍA MERINO PEÑA