Detall

AVÍS: pàgina en procés d'actualització per a la seua adaptació a la nova estructura del Consell, per la qual cosa la informació pot contindre alguna incoherència. Disculpeu les molèsties.

Foto

REGISTRE ESPECIALITZAT DEL CENTRE D'OCUPACIÓ ESPAI LABORA - VINARÒS

(CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL)Telèfon: 964468570 Fax: 964468584

C/ SANT JOAQUIM, 14 CANT. C/ MURALLA 3

12500 - Vinaròs


Correu electrònic: espailabora_vinaros@gva.es


Web: http://www.servef.gva.es/va/centrosservef

Funcions:
· Les oficines de registre fan les funcions següents:

1. La recepció d'escrits dirigits a qualsevol òrgan o entitat de qualsevol administració pública.
2. L'expedició de rebuts que acrediten la presentació d'escrits, d'acord amb el que disposa l'article 25.1 del Decret 191/2014.
3. L'anotació d'assentaments d'entrada o eixida dels escrits.
4. La remissió dels escrits, una vegada registrats, a les persones, òrgans o unitats destinatàries.
5. La realització de confrontacions i l'expedició de còpies compulsades de documents originals aportats pels interessats, segons el que establixen els articles 25.2 i 26 d'este decret.
6. Qualssevol altres que se'ls atribuïsquen legalment o reglamentàriament.
--
· S'entén per oficines especialitzades aquelles que, adscrites a les conselleries corresponents per raó de la matèria, oferixen servicis d'informació i tramitació de servicis públics específics, del seu àmbit competencial, que requerisquen un nivell especialitzat.
--
* Les oficines de registre especialitzades dels centres d'ocupació de Labora - Servei Valencià d'Ocupació i Formació, atendran únicament els assumptes relacionats amb les finalitats i competències del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
--

 • · DECRET 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat. (DOCV núm. 7406 de 19.11.2014) .
 • * RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifiquen les oficines de registre presencial dels centres d'ocupació de Labora - Servei Valencià d'Ocupació i Formació. (DOGV num. 8423 de 14.11.2018).


 • Horari:
  Atenció al públic:

  - Dilluns a divendres: de 09.00 h a 14.00 h.

  Els dijous, es prestarà el servici d'informació administrativa general i registre de documents,
  des de les 14.30 h fins a les 19.00 h ininterrompudament, en els edificis PROP :
  · Alacant: Churruca, 29
  · Castelló: Germans Bou, 47
  · València: Gregorio Gea, 27 (PROP I),
  excepte des del 15 de maig al 15 d'octubre (ambdós inclusivament) , i en els períodes de vacacions escolars de Nadal i Pasqua.

  En setmana de festes locals: de 09.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.