Detall

AVÍS: pàgina en procés d'actualització per a la seua adaptació a la nova estructura del Consell, per la qual cosa la informació pot contindre alguna incoherència. Disculpeu les molèsties.

Foto

SECRETARIA AUTONÒMICA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I CONSUM

(CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL)Telèfon: 961209570 Fax: 961209564

C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 2

46018 - València


Correu electrònic: sa_economia@gva.es


Web: cindi.gva.es/va/inicio

Funcions:
·
1. Sota l'autoritat de la persona titular de la Conselleria, la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum assumeix les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei del Consell, en matèria d'economia sostenible, planificació econòmica; estadística d'interés de la Generalitat, emprenedoria, foment del cooperativisme i de l'economia social; indústria i seguretat industrial, energia i mineria; comerç exterior; comerç interior, artesania i consum.

2. Així mateix, li correspon la coordinació i supervisió de l'actuació de les direccions generals sota la seua dependència amb competències per a establir les directrius generals de la política creditícia i promoure els instruments financers relacionats amb l'economia sostenible, el cooperativisme i l'economia social que amb esta finalitat es constituïsquen, en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes.

3. Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.


--

  • DECRET 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell. (DOGV num. 8576 de 21.06.2019)
  • DECRET 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. (DOGV num 8959 de 24.11.2020)
  • DECRET 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. (DOGV num. 8590 de 12.07.2019).


  • Responsable: Il.lustríssima Sra. REBECA TORRÓ SOLER