Detall Departament

Direcció General de Costes, Ports i Aeroports

DIR3 A10027274
Telèfon: 961208436
Rang: Direcció general
Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria d’infraestructures públiques portuàries i aeroportuàries, administració de costes, i planificació, gestió i explotació de ports i infraestructures portuàries de competència autonòmica.
  • En concret, en l’àmbit de les seues competències la Direcció General de Costes, Ports i Aeroports li correspon:
  • a) La planificació del sector portuari competència de la Generalitat.
  • b) La gestió del transport marítim entre ports de la Comunitat Valenciana.
  • c) La gestió de les competències de la Generalitat en matèria de titulacions nauticoesportives.
  • d) La tramitació dels expedients de concessions i autoritzacions així com els de disciplina i les propostes d’utilització dels espais portuaris.
  • e) La gestió i liquidació de les taxes per ús i ocupació de la zona de servei portuari i les tarifes per la prestació de serveis portuaris.
  • f) Respecte de les instal·lacions aeroportuàries de competència autonòmica tramitació de tots els expedients així com la tramitació dels expedients derivats de la gestió de l’aeroport de Castelló.
Responsable del departament: VICENTE MARTÍNEZ MUS