Detall

AVÍS: pàgina en procés d'actualització per a la seua adaptació a la nova estructura del Consell, per la qual cosa la informació pot contindre alguna incoherència. Disculpeu les molèsties.

Foto

DIRECCIÓ GENERAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE

(CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL)



Telèfon: 961209495 Fax: 961209565

C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 2

46018 - València


Web: cindi.gva.es/va/inicio

Funcions:
.
1. La Direcció General d'Economia Sostenible exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, en matèria d'estudi i avaluació de l'economia valenciana, d'orientació, planificació i seguiment de les polítiques econòmiques generals i de competitivitat sectorials i territorials, i la promoció de l'economia sostenible.

2. Així mateix, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències i promourà els instruments financers relacionats amb l'economia sostenible que a este efecte es constituïsquen, en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes.

3. A més, exercirà les competències relatives a la supervisió de mediació d'assegurances i reassegurances privades, i les que, derivades de la normativa estatal en matèria d'assegurances, afecten la Comunitat Valenciana.

4. Igualment, li correspon assumir les competències en matèria de responsabilitat social que la legislació vigent atribuïsca a esta conselleria.

5. Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.


---

  • DECRET 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. (DOGV num 8959 de 24.11.2020)


  • Responsable: Il.lustríssim Sr. JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS