Detall Departament

Direcció General de Personal Docent

DIR3 A10027276
46015 - València
Telèfon: 961970712 - Fax: 961970014
Rang: Direcció general
Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de planificació, programació, disseny, proposta i execució de la política de personal, excepte en aquelles matèries atribuïdes a la conselleria amb competència en administració pública. Així mateix, assumeix aquestes funcions en matèria de formació del professorat.
Responsable del departament: SONIA AMELIA SANCHO DE VICENTE