Detalle Departamento

SERVEI DE PAGAMENTS DIRECTES I SOL·LICITUD ÚNICA

Telèfon: 961247241 - Fax: 961247941

Funcions:
  • ·
  • a) Programar, dirigir, executar i controlar els procediments necessaris per a la gestió de les ajudes comunitàries o nacionals, cofinançades amb fons comunitaris, tant del primer com del segon pilar de la PAC, dirigides a titulars d'explotacions agràries i l'objectiu de les quals siga donar suport a una renda viable dels productors, especialment dones i joves, i promoure la resiliència de les explotacions agrícoles.
  • b) Promoure una activitat i un desenvolupament agrari i rural sostenible econòmicament, socialment i mediambientalment, per tal de contribuir a una gestió més eficient dels recursos naturals i la potenciació dels serveis ecosistèmics en qualsevol zona del territori rural.
  • c) Mantindre actualitzades les bases de dades necessàries per a la tramitació de les ajudes PAC.
  • d) Emetre informes i estadístiques en relació amb els pagaments directes de la PAC i ajudes a superfícies per al desenvolupament rural a la Comunitat Valenciana.
  • e) Participar i coordinar grups de treball sobre orientació i desenvolupament de la PAC.
  • f) Qualssevol altres funcions d'anàloga finalitat que li siguen encomanades.
  • ---
Responsable del departament: ANGEL MARHUENDA FLUIXA