Detall Departament

SERVEI DE DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA

DIR3 A10042376
46003 - València
Telèfon: 961209500 - Fax: 961209567
Rang: Servei
Funcions:
  • a) Instruir, inspeccionar, investigar i realitzar la proposta de resolució en els procediments sancionadors en matèria de defensa de la competència que haja de resoldre la Comissió de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana.
  • b) Resoldre les qüestions incidentals, proposar les multes coercitives en el supòsit d'incompliment del deure de col·laboració establit en la legislació de defensa de la competència, així com proposar l'adopció de mesures cautelars.
  • c) Vigilar i realitzar el seguiment de l'execució i el compliment de les resolucions dictades per la Comissió de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana i, si és el cas, proposar a aquesta la imposició de multes coercitives.
  • d) Elaborar i proposar a la Comissió de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana els informes que haja d'emetre en l'exercici de les seues competències consultives, així com els relatius a la impugnació d'actes administratius i disposicions generals de rang inferior a la llei de què es deriven obstacles al manteniment d'una competència efectiva en els mercats.
  • e) Adoptar mesures sobre l'aplicació dels mecanismes d'assignació d'assumptes establits en la legislació de coordinació de les competències de l'Estat i les comunitats autònomes en matèria de defensa de la competència.
  • f) Realitzar aquelles funcions que haja de dur a terme la Sotssecretaria com a punt de contacte a la Comunitat Valenciana de la legislació en matèria de garantia de la unitat de mercat.
  • g) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.
  • ----
Responsable del departament: EMILIANO CERDÁ ESTEVE