Detall

AVÍS: pàgina en procés d'actualització per a la seua adaptació a la nova estructura del Consell, per la qual cosa la informació pot contindre alguna incoherència. Disculpeu les molèsties.

Foto

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV)

(CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT)Telèfon: 961924000 Fax: 961924001

PDA. XIRIVELLETA, S/N (BARRI DE SANT ISIDRE)

46014 - València


Correu electrònic: fgv@gva.es


Web: http://www.fgv.es/?lang=ca

Funcions:
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (abreviadament, FGV) és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i independent de la personalitat jurídica de la Generalitat subjecta a l'ordenament jurídic privat i que gaudix d'organització autònoma, patrimoni propi i plena capacitat per a l'exercici dels seus fins. Tindrà a tots els efectes la consideració de mitjà propi o operador intern del transport ferroviari/tramviari de la Generalitat.

La relació amb el Consell es realitzarà a través de la conselleria amb competències en matèria de transport, en els termes establits en este estatut

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana tindrà per objecte l'explotació i la gestió de les línies de ferrocarril i els serveis complementaris de transports que, en virtut del Reial Decret 1496/1986, de 13 de juny, s'han transferit a la Generalitat Valenciana, així com de les que en el futur podran ser-li encomanades per aquesta.

En relació amb el seu objecte, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana podrà realitzar les obres i els serveis que siguen convenients per a una millor explotació, ampliar, renovar o millorar els establiments i els mitjans d'explotació, dur a terme quantes activitats comercials i industrials estime convenients i siguen base, desenvolupament o conseqüència de l'explotació de les línies ferroviàries i dels altres mitjans de transports terrestres que, com a complementaris o substitutius del ferrocaril, tinguen al seu càrrec, i realitzar per al compliment de les seues finalitats i de conformitat amb les normes aplicables, tota classe d'actes de gestió i disposició.
---

  • DECRETO 144/1986, de 24 de noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad "Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana".
  • DECRET 71/2013, de 7 de juny, del Consell, pel qual es modifica l'estatut de l'entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret 144/1986, de 24 de novembre, del Consell. (DOCV núm. 7044 de 12.06.2013) .
  • LEY de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de noviembre, de creación de la Entidad "Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana".


  • Responsable: ANAÏS MENGUZZATO GARCIA