Detall Departament

Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental

DIR3 A10045592
Telèfon: 961208545
Rang: Direcció general
Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria d’estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, ordenació del territori i del litoral; paisatge; urbanisme, planejament, inspecció i disciplina urbanística, i coordinació territorial; definició i coordinació
  • de fórmules de governança territorial; planificació i desenvolupament d’actuacions en matèria de sòl, i impuls i coordinació dels projectes d’inversió estratègica sostenible; avaluació ambiental estratègica i impacte ambiental, incloent-hi els sistemes indicadors i les avaluacions ambientals.
  • En concret, en l’àmbit de les seues competències la Direcció General d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental li correspon:
  • a) La delimitació de la infraestructura verda en la cartografia temàtica de l’Institut Cartogràfic Valencià i elaboració de cartografies territorials, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria tinga atribuïdes l’Institut Cartogràfic Valencià.
  • b) L’elaboració, aprovació i gestió de plans d’ordenació del territori.
  • c) L’avaluació dels riscos naturals i induïts sobre el territori.
  • d) El manteniment i gestió de l’arxiu documental i cartogràfic, i de la plataforma urbanística digital i del Sistema d’Informació Urbanística.
  • e) La inspecció urbanística, sense perjudici de les competències que tinga atribuïdes l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.
  • f) La tramitació d’assumptes que han de sotmetre’s a les comissions territorials d’Urbanisme, i exercir la secretaria permanent d’aquestes.
Responsable del departament: MIGUEL ÁNGEL IVORRA DEVESA