Detall Departament

Secretaria Autonòmica de Presidència

DIR3 A10048192
46001 - València
Telèfon: 963424609
sapresidencia@gva.es
Rang: Secretaria autonòmica
Funcions:
  • Exercix les funcions establides en l’article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desem bre, del Consell, en matèria d’assessorament al president i impuls de l’acció política i interdepartamental del Consell; coordinació general de la política legislativa d’este; coordinació de les secretaries autonòmiques i de les subsecretaries, especialment pel que fa a aquelles actuacions que hagen de sotmetre’s a l’aprovació del Consell; coordinació de la secretaria i el càrrec de portaveu del Consell, administració local i lluita contra la despoblació; relacions amb l’Estat; coordinació de l’acció davant de la Unió europea i de l’acció exterior i davant de les comunitats autònomes; simplificació administrativa; qualitat dels servicis públics i qualssevol altres funcions que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.
Responsable del departament: CAYETANO GARCÍA RAMÍREZ