Propostes simplificació tràmits administratius

Entenem per Simplificació administrativa el conjunt d'accions que, dirigides als procediments administratius, tenen per finalitat reduir o eliminar fases, documents, requisits o tràmits i tot açò amb la finalitat d’agilitzar-los i millorar la prestació dels servicis públics.

La simplificació, que en cap cas suposarà una minva dels drets i les garanties dels interessats, ha de constituir un procés permanent de revisió i millora de la qualitat dels serveis, sense que puga entendre’s com una actuació limitada únicament a un període de temps.

No obstant això, en els darrers anys s’han aprovat dos Plans de Simplificació i Reducció de Càrregues (SIRCA Y SIRCA-2), per tal de fixar objectius concrets i facilitar la seua avaluació i seguiment. Els resultats obtinguts en aquests plans es poden consultar en els enllaços que s’inclouen en l’apartat d’informació addicional.

Sol·licitem la vostra col·laboració, mitjançant un sistema de consulta a ciutadans, empreses i altres administracions, per tal que ens indique en quins procediments concrets pensa que ha de centrar-se el procés de simplificació administrativa que s'hi ha de dur a terme. Pot assenyalar també quins tràmits d’eixos procediments haurien de simplificar-se, quina documentació podria deixar de sol·licitar-se, etc.

Informació addicional: