Detall de Procediment

REPLA - Tramitació d'instruments de planejament urbanístic i territorial, d'aprovació autonòmica.

Codi SIA:: 2084718
Codi GVA:: 20208
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: Els resultats que es mostren tindrán el termini de presentació obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Tramitació d'instruments de planejament urbanístic i territorial, conforme al que disposa el títol III de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, l'aprovació dels quals corresponga a l'Administració autonòmica perquè afecta l'ordenació estructural del planejament urbanístic municipal.

En concret, afectarà els instruments següents:

· Pla d'acció territorial (PAT) i les modificacions que se'n facen.

· Projecte d'inversió econòmica sostenible (PIE) i les modificacions que se'n facen.

· Pla general estructural mancomunat (PGM) i les modificacions que se'n facen.

· Pla general (PGE) i les modificacions que se'n facen.

· Pla d'ordenació detallada (PGP) i les modificacions que se'n facen.

· Pla parcial (PP) i les modificacions que se'n facen.

· Pla de reforma interior (PRI) i les modificacions que se'n facen.

· Pla especial (PE) i les modificacions que se'n facen.

· Catàleg (CAT) i les modificacions que se'n facen.

· Estudi de detall (ED) i les modificacions que se'n facen.

· Modificacions de plans generals, normes subsidiàries o projectes de delimitació de sòl, o altres, que afecten l'ordenació estructural.

Requisits

Requisits

Ser administració competent per a la tramitació d'instruments de planejament urbanístic.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Administracions competents per a tramitar els instruments de planejament urbanístic i territorial, conforme al que preveu l'article 44 de la LOTUP.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31/07/14).
  • Decret 8/2016, de 5 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament dels òrgans territorials i urbanístics de la Generalitat (DOGV núm. 7714, de 8/02/2016)
  • Decret 74/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es determinen la referenciació cartogràfica i els formats de presentació dels instruments de planificació urbanístics i territorials de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7806, de 15/06/2016).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

S'ha d'aportar la documentació requerida segons l'instrument de planejament urbanístic i territorial, i segons el moment del procediment en què ens trobem, conforme al que preveuen els títols II i III de la LOTUP, respectivament. La documentació s'ha de remetre amb les diligències oportunes que en garantisquen l'autenticitat i s'ha d'acompanyar, si escau, de la certificació administrativa de l'òrgan competent de l'administració que haja produït la resolució, l'acte o l'acord. Els documents tècnics dels instruments de planejament s'han d'aportar mitjançant un document electrònic o en suport informàtic per tal de facilitar-hi l'accés per via informàtica o telemàtica, així com la disposició i el depòsit de la informació en aquest suport, d'acord amb la regulació que figura en el Decret 74/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es determina la referenciació cartogràfica i els formats de presentació dels instruments de planificació urbanístics i territorials de la Comunitat Valenciana.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

No és procedent.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: S'han de preparar els documents que es consideren necessaris, omplir-los, signar-los -si és el cas- les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a poder annexar-los en la fase "DOCUMENTACIÓ APORTADA" de la tramitació telemàtica. Una vegada preparada la documentació, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: Entrant en l'apartat "tramitació de procediments", es distingeix entre: · Elaboració de planejament general, en què s'han de presentar les figures urbanístiques de PAT, PGM, PG, PGE i PGP. · Elaboració de plans de desenvolupament i modificacions de plans, en què s'han de presentar les figures urbanístiques PP, PRI, PE, ED, CAT i PIE, i les modificacions de plans en general. Per a qualsevol dubte respecte a la tramitació telemàtica de l'expedient, es pot contactar amb el Centre d'Assistència a l'Usuari: correu electrònic: pattu_cau@gva.es o al telèfon 963866010 (En el correu electrònic haurà d'indicar el seu nom, telèfon de contacte i motiu de la incidència. Els atendrem tan ràpidament com siga possible)

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La tramitació es regeix conforme al que preveu el títol III de la LOTUP, "Procediment d'elaboració i aprovació de plans i programes"

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Servei Territorial d'Urbanisme de la província corresponent.

Observacions

Observacions

Contra l'instrument de planejament urbanístic aprovat, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de DOS MESOS a comptar de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.

Termini màxim

Termini màxim

Conforme al que preveu el títol III del llibre I, la LOTUP, "Procediment d'elaboració i aprovació de plans i programes".

Òrgans resolució

Òrgans resolució

· Servei Territorial d'Urbanisme de la província corresponent, en general. · En el cas en què els òrgans de la Generalitat assumisquen la redacció de plans i programes d'àmbit municipal per a l'exercici de les seues competències sectorials, aquests seran els òrgans substantius. · El Consell, en el cas dels plans d'acció territorial.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa