Detall de Procediment

Ajudes en matèria d'Energies Renovables per a l'exercici 2024

Codi SIA:: 210761
Codi GVA:: 764
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: TANCAT
(14-05-2024
13-06-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Impulsar les actuacions encaminades a l'explotació dels recursos energètics renovables a la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

* ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Les ajudes podran anar destinades a les actuacions que es descriuen en l'annex de la convocatòria.

Requisits

Requisits

Als efectes de la present resolució, es considerarà PIME, segons l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, tota entitat, independentment de la seua forma jurídica, que exercisca una activitat econòmica que reunisca els requisits següents: - Que done ocupació a menys de 250 persones - Que tinga un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros, o bé un balanç general no superior a 43.000.000 d'euros. Així mateix, quan calga distingir entre xicotetes empreses i mitjanes empreses, s'entendrà per xicoteta empresa aquella unitat econòmica que done ocupació a menys de 50 persones i que tinga un volum de negoci anual o un balanç general no superior a 10.000.000 d'euros; microempresa es considera a aquella empresa que done ocupació a menys de 10 persones i el seu volum de negoci o el seu balanç general anual no supere els 2.000.000 d'euros. El còmput dels efectius i límits assenyalats, en el cas d'empreses associades o vinculades s'efectuarà tal com disposal'esmentat annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Els criteris de còmput es poden consultar en la pàgina web . Seran així mateix d'aplicació les condicions i requisits previstos en l'article 4 de l'Orde 19/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, establix les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'IVACE, en matèria d'energies renovables i biocarburants..

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran acollir-se a aquestes ajudes qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, i també empresàries o empresaris individuals.

No podran ser beneficiàries les empreses de serveis energètics (ESE), entenent com a tals totes aquelles persones jurídiques que proporcionen serveis energètics en les instal·lacions o locals d'un usuari i afronten un cert grau de risc econòmic en fer-ho excepte en el cas en què es duguen a terme instal·lacions centralitzades de producció i distribució d'energia tèrmica destinades a subministrar a més d'un usuari.

Quan qui sol·licite l'ajuda tinga la condició d'empresària o empresari individual, només seran objecte de suport els projectes que estiguen associats al desenvolupament d'una activitat econòmica i el domicili social de l'activitat no estiga ubicat en un immoble que tinga o puga tindre ús residencial o d'habitatge.

En general, no podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats i persones físiques o jurídiques excloses o que no complisquen els requisits i les condicions de l'article 4 de l'Ordre 19/2016, de 19 d'octubre.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitzarà el 13 de juny de 2024 a les 23.59:59 hores. (DOGV 9847 de 13/05/2024)

Formularis documentació

1.Sol·licitud i memòria tècnica. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es i la seua tramitació haurà de realitzar-se de forma telemàtica per a tots els sol·licitants d'estes ajudes. 2. Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud i a la memòria tècnica. La dita documentació igualment haurà de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE, i està descrita en l'article 7 de la convocatòria: L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats en l'article 7 de la convocatòria, s'haurà de realitzar a través de Registre electrònic accedint a l'adreça web

Presentació

Presentació

Telemàtica
La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme. Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria, sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/). La tramitació de la sol·licitud suposa la seua signatura i la dels seus annexos, i s'haurà de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web. La sol·licitud i la memòria tècnica s'hauran d'adequar als models normalitzats disponibles en la pàgina web .

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Examinada la documentació aportada, si esta no reunix els requisits exigits la persona interessada serà requerida perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fa se'l tindrà per desistit de la sol·licitud. - Els requeriments als quals fa referència l'article 7.4 de la convocatòria, així com qualsevol altre que puga realitzar-se per l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de forma telemàtica, sense perjuí del que establix l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos per mitjà de firma electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. - Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015. - L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través de registre electrònic accedint a l'adreça web: http://www.ivace.es. Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient. - L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà la Unitat IVACE Energia. - L'òrgan instructor verificarà de cada sol·licitant i dels projectes presentats el compliment dels requisits exigits en la convocatòria, i en cas de resultar d'acord amb esta procedirà a l'anàlisi dels projectes presentats i a l'aplicació dels criteris de valoració aplicables a cada actuació, i en cas de comptar amb finançament europeu, dels criteris de selecció del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Com resultat, l'òrgan instructor emetrà una preavaluació que serà elevada a la Comissió a què es referix l'article 10 de la convocatòria. - L'òrgan instructor podrà requerir del sol·licitant l'aportació addicional de qualssevol altres documents, informes o dades complementàries que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada. - Després dels actes d'instrucció i l'aplicació dels criteris de valoració realitzats per l'òrgan instructor, la preavaluació resultant serà sotmesa a una Comissió d'avaluació. - De les reunions de la Comissió s'elevarà l'acta -amb la proposta d'adjudicació en ella continguda- al president de l'IVACE. - Vista la proposta continguda en l'acta de la Comissió, el president de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de les ajudes, fixant expressament la quantia, i incorporant, si és el cas, les condicions i obligacions a què haja de subjectar-se les entitats beneficiàries. - La resolució motivada de concessió es notificarà de forma individualitzada de forma telemàtica. - L'adjudicació de les ajudes es publicarà a través de la Base de Dades Nacionals de Subvencions i podrà consultar-se en http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index en compliment d'allò que s'ha establit en Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Vegeu l'enllaç a ivace.es o Annex de la Resolució de convocatòria

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

- La resolució de concessió i/o denegació esgota la via administrativa; es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició. -

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Les ajudes que s'estableixen en aquesta resolució tindran la consideració de subvenció, i tindran una intensitat de fins al 45 % del cost subvencionable del projecte, d'acord amb el que s'estableix en l'article 41.7.a) del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014. No obstant això, la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses, i fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les xicotetes empreses, així com als ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre respecte de les seues activitats no econòmiques, amb un màxim de 200.000 euros per projecte.

Termini màxim

Termini màxim

- El termini màxim per a resoldre i notificar la concessió d'ajudes serà de sis mesos comptats des del dia de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Transcorregut el termini sense que s'haja notificat resolució expressa, els sol·licitants entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, tot això sense perjuí de l'obligació de resoldre expressament que incumbix a l'Administració. - La resolució de concessió i/o denegació esgota la via administrativa; es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa