Detall de Procediment

Obtenció directa i duplicat del carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis (aigua calenta sanitària, calefacció i climatització). Indústria.

Codi SIA:: 210811
Codi GVA:: 1017
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: Els resultats que es mostren tindrán el termini de presentació obert
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'obtenció directa i duplicat del carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis (aigua calenta sanitària, calefacció i climatització).

 

El carnet professional:

 

-És el document per mitjà del qual l'Administració reconeix a la seua persona física titular la capacitat tècnica per a exercir les activitats d'instal·lació i manteniment de les instal·lacions tèrmiques d'edificis, i la identifica davant de tercers per a exercir la seua professió en l'àmbit del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE).

 

-No capacita, per si sol, per a la realització d'eixes activitats, sinó que les mateixes han de ser exercides en el si d'una empresa instal·ladora o mantenidora en instal·lacions tèrmiques.

 

-L'expedix l'òrgan competent de la comunitat autònoma (que porta un registre amb els carnets professionals concedits) i té validesa en tota Espanya.

Observacions

Observacions

1 - A més de l'obtenció directa del carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis per complir alguna de les situacions abans descrites en l'apartat Requisits, també podrà obtindre's eixe carnet per mitjà de la SUPERACIÓ D'UN EXAMEN TEORICOPRÂCTIC davant de la Comunitat Autònoma, sobre els coneixements exigits en el RITE (actualment RITE-07).

 

La informació relativa a eixe examen teoricopràctic pot consultar-se en la pàgina web https://cindi.gva.es/web/industria-e-i-d-i/carnes-de-instaladores i està també disponible en el tràmit de la Guia PROP denominat "Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis (TE). (Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària)."

 

2 - CONVALIDACIÓ DEL CARNET: des de l'1 de març de 2011 JA NO es pot convalidar el carnet professional d'instal·lacions tèrmiques d'edificis, d'acord amb el que preveu l'apartat 3 de la disposició transitòria tercera del Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE-07).

 

3 - CADUCITAT DELS CARNETS: els carnets professionals d'instal·lacions tèrmiques en edificis no tenen data de caducitat; la seua validesa és indefinida, per la qual cosa no necessiten renovació.

 

4 - PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE PROFESSIONAL AUTORITZAT:

 

-La condició de professional autoritzat es perd per resolució administrativa o jurisdiccional que així ho establisca, o per mort de l'interessat.

 

-Els carnets professionals, com a documents la possessió dels quals habilita per a l'exercici de la corresponent activitat professional, estan sotmesos a la condició que el titular mantinga les condicions que van donar lloc a la seua expedició i que complisca les obligacions de seguretat bàsiques de la seua activitat.

 

-L'incompliment de qualsevol d'estes condicions donarà lloc a la pèrdua del carnet, per mitjà d'una resolució motivada del cap del servici territorial d'Indústria competent, amb audiència prèvia del titular del carnet.

 

5 - REQUISITS PER A L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT PROFESSIONAL:

 

Com ja s'ha indicat, l'activitat professional d'instal·lador o de mantenidor ha de ser exercida en el si d'empreses instal·ladores o mantenidores en instal·lacions tèrmiques en edificis, les quals hauran de complir els requisits següents i disposar de la documentació que així ho acredite:

 

a) Disposar de la documentació que identifique el prestador, que en el cas de persona jurídica, haurà d'estar constituïda legalment i incloure en el seu objecte social les activitats de muntatge i reparació d'instal·lacions tèrmiques en edificis i/o de manteniment i reparació d'instal·lacions tèrmiques en edificis.

 

b) Estar donats d'alta en el corresponent règim de la Seguretat Social i al corrent en el compliment de les obligacions del sistema. En cas de persones físiques estrangeres no comunitàries, el compliment de les previsions establides en la normativa espanyola vigent en matèria d'estrangeria i immigració.

 

c) Tindre subscrita una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobrisca els danys que puguen derivar-se de les seues actuacions, per una quantia mínima de 300.000 euros.

 

d) Disponibilitat, com a mínim, d'un operari en plantilla amb carnet professional d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

 

e) En els casos que siga procedent, l'empresa haurà de disposar, en funció del tipus d'instal·lacions que s'instal·len, reparen o mantinguen, de personal certificat d'acord amb el que disposa el Reial Decret 795/2010, de 16 de juny, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en estos, així com el certificat dels professionals que els manipulen.

 

f) Per a aquelles empreses que treballen amb instal·lacions tèrmiques subjectes al RITE i afectades pel Reial Decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques i les seues instruccions tècniques complementàries, i de conformitat amb els seus articles 9, 11, i 14 l'empresa instal·ladora/mantenidora tèrmica comptarà amb els mitjans tècnics, i materials de la IF 13, així com amb el Pla de Gestió de Residus i en cas de treballar amb instal·lacions tèrmiques que disposen d'un circuit frigorífic classificat com a instal·lació frigorífica de nivell 2, haurà de tindre subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobrisca els possibles danys derivats de la seua activitat per una quantia mínima de 900.000 euros, i disposar també de tècnic titulat competent.

Requisits

Requisits

Per a l'OBTENCIÓ DIRECTA del carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis, les persones físiques han de ser majors d'edat i estar en alguna de les situacions següents:

 

1 - Tindre un títol universitari el pla d'estudis del qual cobrisca les matèries objecte del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE). Actualment el Reglament vigent és l'aprovat per Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol (RITE-07).

 

2 - Disposar d'un títol de Formació Professional o d'un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals l'àmbit competencial del qual coincidisca amb les matèries objecte de l'esmentat reglament (RITE-07).

 

Actualment els dits títols i certificats són els siguintes:

 

2.1. TÍTOLS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL obtinguts en un centre oficial de Formació Professional

 

Títols de Formació Professional de grau superior:

 

-Tècnic Superior en Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (família professional Instal·lació i Manteniment, de Formació Professional de grau superior).

-Tècnic Superior en Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés (família professional de Manteniment i Servicis a la Producció dels Cicles formatius de grau superior).

 

Títols de Formació Professional de segon grau:

 

-Tècnic Especialista en Llanterneria (branca Construcció i Obres).

-Tècnic Especialista en Instal·lacions (branca Construcció i Obres).

-Tècnic Especialista en Aprofitament d'Energia Solar (branca Electricitat i Electrònica).

-Tècnic Especialista en Manteniment d'Energia Solar i Climatització (branca Electricitat i Electrònica).

-Tècnic Especialista en Calor, Fred i Aire Condicionat (branca Electricitat i Electrònica).

-Tècnic Especialista en Fred Industrial (branca Electricitat i Electrònica).

-Tècnic Especialista en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (branca Electricitat i Electrònica).

-Tècnic Especialista en Instal·lacions d'Energia Solar (branca Electricitat i Electrònica).

 

Mòduls professionals nivell 3:

 

-Tècnic Especialista en Instal·lacions Tèrmiques Auxiliars de Procés (branca Electricitat i Electrònica).

-Tècnic Especialista en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (branca Electricitat i Electrònica).

-Tècnic Especialista en Manteniment d'Instal·lacions de Servicis i Auxiliars (branca Electricitat i Electrònica).

 

Cicles formatius de grau mitjà:

 

-Tècnic en Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions de Fred, Climatització i Producció de Calor (família professional de Manteniment i Servicis a la Producció).

-El conjunt de les dos titulacions de la família professional Instal·lació i Manteniment de Formació Professional de grau mitjà següents:

Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor.

Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització.

 

2.2. CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

 

- "Organització i projectes d'instal·lacions solars tèrmiques" (segons Reial Decret 1967/2008, de 28 de novembre), Família professional: Energia i Aigua, Àrea professional: Energies renovables, Nivell del qualificació professional:3.

 

- Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques (IMAR0408) + Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació_extracció (IMAR0208). (Aquestes titulacions han de tindre's conjuntament a l'efecte de poder obtindre el carnet).

 

Els sol·licitants que acrediten haver obtingut un d'estos títols de Formació Professional o certificats de professionalitat, podran obtindre directament el carnet professional per mitjà de la seua sol·licitud davant del Servici Territorial d'Indústria de la província que li corresponga per domicili o lloc d'activitat, presentant junt amb la sol·licitud una còpia del títol acadèmic (o del resguard acreditatiu del mateix) o del certificat de professionalitat.

 

 

3 - Tindre reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb allò que s'ha estipulat en el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, en matèries objecte del reglament.

 

4 - Posseir una certificació atorgada per entitat acreditada per a la certificació de persones, segons establix el Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Per a poder sol·licitar i obtindre directament (és a dir, sense examen) el carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis, caldrà acreditar alguna de les situacions establides en l'apartat Requisits d'este tràmit.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

A. ALTA: *SOL·LICITUD d'obtenció del carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis, segons model normalitzat que figura com a imprés associat (SOLPROFE). *DOCUMENTACIÓ a presentar junt amb la sol·licitud: -Còpia del DNI o NIE, en cas de no autoritzar la comprovació directa de les dades d'identitat per l'Administració. -Còpia del document (títol, certificat o altres) que acredite estar en alguna de les situacions descrites en l'apartat "Requisits". -Justificant de pagament de la corresponent taxa. B.DUPLICAT: *SOL·LICITUD d'obtenció del carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis, segons model normalitzat que figura com a imprés associat (SOLPROFE).

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

4.5.2 - Certificats tècnics. 16,2 euros.

 

4.10 - Expedició de duplicats de documents oficials: 10,5 euros.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual s';ha indicat abans. Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l';FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I el sistema clau-signatura de l';Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), cal inscriure';s prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració general de l';Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l';apartat ';Enllaços'; d';aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que ho presenta. 3. Fent clic en l';enllaç directe indicat en ';Com es tramita telemàticament?'; o en l';enllaç ';TRAMITAR AMB CERTIFICAT'; (en color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d';aportar, realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent. 4. Respecte als DOCUMENTS QUE S';HAN D';ANNEXAR, si escau: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s';han d';enviar en format PDF i s';han d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ';Quina documentació s';ha de presentar?'; hi ha la llista de documents que s';han de presentar. * En l';apartat ';IMPRESOS ASSOCIATS'; (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d';aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s';han de crear o recaptar per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud. - En el tràmit telemàtic, s';indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d';annexar els documents. 5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de: - per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i de la documentació (inclòs el justificant de pagament de la taxa), de forma exclusivament telemàtica.

 

- S'ompliran les dades de l'activitat del carnet professional sol·licitat, i s'imprimirà un document que haurà de firmar el sol·licitant.

 

- Si la documentació és correcta, es procedirà a la inscripció en la base de dades d'instal·ladors i, posteriorment, es remetrà el carnet professional per correu certificat, junt amb la resolució.

 

- Si la documentació no és correcta, es concedirà a l'interessat un termini de deu dies per a esmenar les deficiències, i s'arxivarà l'expedient en cas contrari.

 

NOTA:

La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà Únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulte la informació en el següent enllaç: http://www.cindi.gva.es/va/cita-previa

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Direcció General competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu , de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini màxim

Termini màxim

- El termini màxim per tramitar i resoldre els expedients serà de tres mesos, comptadors des de la data de presentació de la documentació. - Este termini s'amplia a quatre mesos quan es tracte dels casos previstos en el Reial Decret 1396/1995, de 4 d'agost. Transcorreguts tres mesos sense que es dicte una resolució, els expedients es consideraran estimatoris. El silenci administratiu es convertix en negatiu quan es tracta dels casos previstos en el Reial Decret 1396/1995, de 4 d'agost.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No