Detall de Procediment

Ajudes per a la incorporació de persones desocupades com a sòcies treballadores o sòcies de treball, a cooperatives i societats laborals (ESEILS). Economia social (Sol·licitud, al·legacions, justificació i recurs)

Codi SIA:: 223590
Codi GVA:: 1057
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
(17-05-2024
01-07-2024)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Al·legació/Aportació

 • Resolució

 • Justificació

 • Esmena

 • Desistiment

 • Recurs de reposició

 • Renúncia

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La concessió de subvencions dirigides a fomentar la incorporació, amb caràcter indefinit i en centres de treball situats en el territori de la Comunitat Valenciana, com a sòcies treballadores o sòcies de treball, en cooperatives i societats laborals, preexistents o de nova constitució, de persones desocupades i de persones amb contracte de treball de caràcter temporal en la mateixa cooperativa o societat laboral en la qual s'integren com a sòcies.

 

EN L'EXERCICI 2024 eixa incorporació serà subvencionable sempre que s'haja produït efectivament durant en l'exercici 2024 fins al dia de la sol·licitud inclusivament, o haja tingut lloc en els sis últims mesos de l'exercici 2023.

Observacions

Observacions

1) Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'esta convocatòria d'ajudes seran ateses mitjançant la següent adreça de correu electrònic: sfces@gva.es

 

 

2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'un formulari de problemes tècnics i un altre de preguntes freqüents als quals pot accedir des de l'apartat "Enllaços" d'este procediment.

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a una altra mena de qüestions o problemes.

 

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, *usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

Requisits

Requisits

A) REQUISITS GENERALS:

 

1. Amb caràcter general, les cooperatives i societats laborals sol·licitants d'estes ajudes hauran de reunir els següents requisits, amb referència a la data de la seua sol·licitud:

 

a)Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció, la del seient de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'este seient. Quan la sol·licitud es presente amb caràcter previ a la inscripció de la sol·licitant en el registre corresponent, podrà subscriure's per la persona que, en la respectiva escriptura o document constitutiu de la persona jurídica sol·licitant, figure com autoritzada per a sol·licitar la seua inscripció registral.

b) No estar incursa en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2, 3 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social.

d) No haver sigut sancionades, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.

e) No trobar-se subjecta a una orde de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

f) Disposar d'un Pla d'Igualtat, amb l'abast i contingut establit en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, quan li siga exigible de conformitat amb el que es preveu en la disposició transitòria desena segona d'esta, incorporada pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte dones i homes en l'ocupació i l'ocupació.

 

2. Estes ajudes es concediran únicament a cooperatives i societats laborals per a actuacions realitzades en centres de treball situats en el territori de la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en el qual figuren inscrites.

 

 

B) REQUISITS ESPECÍFICS:

 

Les persones que s'incorporen com a sòcies treballadores o sòcies de treball en una cooperativa o una societat laboral hauran de complir, a més, els requisits assenyalats en l'article 15, apartats 1 a 7, de l'Orde 11/2019, de bases reguladores.

 

 

C) Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació:

- En el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la informació del qual està disponible en l'apartat "Procediments relacionats" .

- O bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT la informació del qual trobarà en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les cooperatives i societats laborals, preexistents o de nova constitució, per a l'actuació d'incorporació, amb caràcter indefinit i en centres de treball situats en el territori de la Comunitat Valenciana, com a sòcies treballadores o sòcies de treball, de persones desocupades i de persones amb contracte de treball de caràcter temporal, en la mateixa cooperativa o societat laboral en la qual s'integren com a sòcies, sempre que complisquen els requisits que s'indiquen a continuació.

 

* EXCLUSIONS: estes ajudes NO seran aplicables a les empreses que tinguen activitat en els sectors exclosos per l'article 1 del Reglament (UE) núm. 2023/2831, de la Comissió, de 13 de desembre de 2023 (DOUE L, de 13/12/2023).

En l'apartat "Enllaços" disposa d'un accés directe a esta normativa"

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL Dia 17/05/2024 FINS AL dia 1/07/2024, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que s'ha publicat en l'en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - DOGV núm. 9850 del dia 16/05/2024.

 

 

 

* NOTA: LA PRESENTACIÓ DE LA LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA D'ESTES AJUDES ES REALITZARÀ EN EL MATEIX MOMENT DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD.

Formularis documentació

1. SOL·LICITUD general de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC. 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud (és a dir, a annexar en el tràmit telemàtic): - Llevat que una altra cosa es determine en l'Orde de bases reguladores, les sol·licituds, memòries i altres declaracions que hagen de presentar-se segons un formulari establit a este efecte, ho seran utilitzant per a això els models que poden obtindre's tant en l'apartat "Impresos associats" d'este tràmit de la Guia PROP, com en el tràmit telemàtic. - En el cas que els documents que han d'acompanyar a la sol·licitud d'estes ajudes ja estigueren en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que s'establix en l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència al qual van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut mes de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen. - A més de la documentació (general i específica) requerida, l'Administració podrà recaptar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a millor resoldre sobre la sol·licitud presentada. 2.1. DOCUMENTACIÓ GENERAL Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la següent documentació general: a) ANNEX I. INTEGRACIÓ SOCI-LABORAL a la sol·licitud general de subvenció. b) Targeta d'identificació fiscal de la sol·licitant. c) Escriptura de constitució de l'entitat, a la qual s'acompanyaran els estatuts vigents d'esta. d) Documentació acreditativa de la identitat (DNI, NIE o passaport) de la persona o persones físiques que subscriguen la sol·licitud en nom de l'empresa sol·licitant, si en el formulari web de sol·licitud de subvenció s'ha OPOSAT al fet que la Conselleria competent en matèria d'economia social obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de la identitat d'estes persones. e) Declaració subscrita per la representació legal de l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d'una altra índole que vinguen imposades a l'entitat sol·licitant per la legislació específica d'aplicació a esta, segons es tracte d'una cooperativa o d'una societat laboral. Expressament es farà constar que l'entitat, en cas de comptar amb treballadors per compte d'altri, no sobrepassa els límits legals de contractació dels mateixos o que ha obtingut l'oportuna autorització administrativa per l'excés. (Esta declaració està inclosa en el corresponent apartat de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a este tràmit). f) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: - En tot cas han d'indicar-se, en l'apartat 'Dades bancàries' del formulari web de sol·licitud general de subvenció del tràmit telemàtic, les dades del compte bancari en la qual, de resultar beneficiària, la sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. - En el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat eixes dades han experimentat qualsevol variació, haurà de formalitzar-se a través del tràmit telemàtic denominat PROPER Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat, que trobarà en l'apartat "Procediments relacionats" g) MEMÒRIA INTEGRACIÓ SOCI-LABORAL, que inclou formulari de criteris de valoració, (disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a este tràmit), en relació amb l'activitat objecte de la subvenció, que haurà d'arreplegar les circumstàncies que concórreguen en el projecte d'entre les ressenyades en els articles 5 i 22 a 33 de l'Orde 11/2019 i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció. IMPORTANT, la falta de presentació de la memòria o la d'emplenament qualsevol dels apartats d'esta, així com de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en la memòria, serà valorada atorgant zero punts a la sol·licitud o al corresponent apartat, segons corresponga, sense que l'òrgan concedent haja de requerir la presentació o emplenament referides, ni puga, tampoc, valorar fets al·legats o documents aportats en data posterior a la de finalització del termini establit per a la presentació de sol·licituds. h) AUTORITZACIONS. Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria d'economia social perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), O s'ha OPOSAT a eixa obtenció respecte al compliment de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, han de presentar-se llavors les següents certificacions en els termes previstos en l'article 3.2 de l'Orde 11/2019, que hauran de tindre una vigència de, almenys, cinc mesos comptats a partir de la data de la seua presentació: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que la sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De l'Agència Tributària Valenciana (*ATV), el certificat acreditatiu que la sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), el certificat acreditatiu que la sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. i)Sense perjuí de l'expressat en la lletra anterior, en el cas en què l'entitat NO compte amb personal soci o treballador que haja de donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social o en l'especial que, si és el cas, corresponga, l'empresa sol·licitant presentarà, necessàriament, declaració referida a este extrem (segons model normalitzat DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBLIGACIÓ ENFRONT DE LA SEGURETAT SOCIAL, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a este tràmit), degudament subscrita per la seua representació legal, a la qual acompanyarà també document expedit per la Seguretat Social en què conste que l'entitat no figura inscrita com a ocupadora j) Les entitats que demanen que la quantia de la subvenció s'estenga, totalment o parcialment, als impostos indirectes que no puguen recuperar o compensar, hauran de manifestar-ho expressament en l'apartat corresponent de l'Annex a la seua sol·licitud, al qual hauran d'acompanyar la documentació administrativa que acredite la impossibilitat de recuperar o compensar, totalment o parcialment, tals impostos. Quan no s'haja formulat la manifestació expressa abans assenyalada, l'Administració no requerirà l'aportació de documentació acreditativa alguna relativa als impostos indirectes. k) Declaració en la qual es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa actuació o finalitat o, si és el cas, una declaració expressa de no haver-les sol·licitat. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud de subvenció). l) Declaració responsable de la sol·licitant acreditativa del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, d'estar exempta d'esta obligació. Esta declaració es realitzarà segons model normalitzat DECLARACIÓ RESPONSABLE (A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ), que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic. m) Acreditació de no estar incurs en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2, 3 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que haurà d'efectuar-se segons el que es disposa en l'apartat 7 del citat article, segons model normalitzat DECLARACIÓ RESPONSABLE (A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ), que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic. n) De conformitat amb el que s'establix per a les subvencions de minimis, en l'article 3 del Reglament (UE) Núm. 2023/2831 de la Comissió, de 13 de desembre de 2023, la sol·licitant aportarà una declaració expressa referida a les ajudes de minimis rebudes en l'exercici i en els dos precedents, o de no haver-li sigut concedida cap ajuda de minimis, així com de les ajudes de tal naturalesa que hagen sol·licitat en el mateix i que, a la data de la sol·licitud, es troben arracades de resoldre. (Esta declaració es realitzarà segons model normalitzat denominat "DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS", disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a este tràmit). De conformitat amb el que s'establix en l'article 3 punt 2 del mateix Reglament, l'ajuda minimis final a concedir no podrà suposar que la suma de les ajudes minimis concedides a Espanya a la mateixa beneficiària, calculats de data a data entre la data de concessió de la present subvenció i els tres anys anteriors, siga superior a 300.000 euros, que s'establix com a nou límit d'ajuda de minimis pel citat Reglament. DECLARACIONS RESPONSABLES incloses en l'ANNEX a la sol·licitud: - Declaració responsable que la sol·licitant no es troba en cap de les situacions a què es referixen els paràgrafs d) i e) de l'apartat 2 de l'article 2 de l'Orde 11/2019. - Declaració responsable relativa al fet que l'entitat sol·licitant no es troba en crisi, ni subjecta a una orde de recuperació pendent després d'una decisió de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, que es formularà segons model normalitzat. - Les cooperatives de treball associat que, en la data de la sol·licitud, compten únicament amb dos persones sòcies treballadores, presentaran una declaració responsable expressiva de la data des de la qual la cooperativa roman en esta situació i, si és el cas, d'haver complit amb l'obligació que a estes entitats imposa l'apartat 11, lletra g de l'article 89 del text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana. - Les societats laborals que en la data de la sol·licitud, compten únicament amb dos persones sòcies presentaran una declaració responsable expressiva de la data des de la qual la societat roman en esta situació i, si és el cas, de no sobrepassar els límits temporals de permanència en esta situació establits en l'apartat 2, lletra b de l'article 1, de la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de societats laborals i participades. - Les entitats que, en la data de la sol·licitud, vengen obligada a comptar amb un Pla d'Igualtat, de conformitat amb el que s'establix en la disposició transitòria desena segona de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones, acompanyaran una còpia del mateix i acreditaran la seua aprovació conforme a les disposicions de la referida Llei orgànica. 2.2. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades, a més, de la següent documentació específica d'esta mena d'ajudes: a) Autorització expressa de els/as treballadors/as per la incorporació del qual se sol·licita la subvenció perquè la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les seues respectives dades d'identitat. (Autorització a subscriure segons model normalitzat CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES EN PROCEDIMENT EN MATÈRIA D'ECONOMIA SOCIAL, que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic). No obstant això, haurà d'aportar-se còpia del document nacional d'identitat, o document equivalent, de la/s persona/s que s'incorpora/n com a sòcia/s treballadora/s o de treball, si ha/n denegat la referida autorització per a obtindre directa i telemàticament l'acreditació de la seua identitat. b) Informe de vida laboral actualitzat de la persona que s'incorpora com a sòcia treballadora o de treball, acompanyat d'una declaració responsable de la citada persona (segons model normalitzat DECLARACIÓ ADJUNTA A L'INFORME DE VIDA LABORAL, que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic), manifestant que les dades que consten en este informe es corresponen fidelment amb la realitat. c) Alta, en el règim de la Seguretat Social que procedisca, de la referida persona incorporada. El corresponent document acreditatiu haurà d'estar firmat i segellat per la Seguretat Social, o per persona autoritzada, o comptar amb un codi segur de verificació que permeta comprovar el seu origen i contingut. d) Certificat, o informe, expedit pel Servici Públic d'Ocupació acreditativa dels períodes d'inscripció com a demandant d'ocupació de la persona per la incorporació de la qual se sol·licite l'ajuda i període d'antiguitat d'esta inscripció, excepte quan es tracte d'una persona prèviament vinculada a l'empresa per contracte laboral de caràcter temporal que s'incorpore a la mateixa com a sòcia treballadora o de treball. e) Certificat en el qual es faça constar la data d'alta i permanència com a sòcia treballadora o de treball de la persona desocupada incorporada (que es realitzarà segons el model normalitzat ANNEX II. CERTIFICACIÓ INTEGRACIÓ SOCI-LABORAL, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a este tràmit). En el cas de les societats laborals, s'acompanyarà la corresponent escriptura pública en què es documente la subscripció d'accions o participacions, de classe laboral, en quantia suficient per a complir el requisit al qual es referix l'article 15.7 de l'Orde 11/2019. f) Certificat en el qual es faça constar que, en la data d'incorporació de la nova persona sòcia, s'ha produït un increment de l'ocupació respecte a la mitjana dels 12 mesos anteriors a esta data. En el cas que la cooperativa o societat laboral no porte un any en funcionament, el certificat estarà referit al període comprés entre l'inici de l'activitat de la mateixa i la data de la sol·licitud. (Este certificat es realitzarà segons el model normalitzat ANNEX II. CERTIFICACIÓ INTEGRACIÓ SOCI-LABORAL, inclòs com a imprés associat a este tràmit i al tràmit telemàtic). g) Certificat en el qual es faça constar que la persona que s'incorpora a l'empresa com a sòcia treballadora o de treball no ha tingut tal condició en la societat en els dos anys anteriors a la seua incorporació (a realitzar segons el model normalitzat ANNEX II. CERTIFICACIÓ INTEGRACIÓ SOCI-LABORAL, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a este tràmit). h) En el supòsit contemplat en la lletra d de l'apartat 1 de l'article 15 de l'Orde 11/2019, resolució de reconeixement de l'abonament de la prestació per desocupació en la seua modalitat de pagament únic de la persona que s'incorpora com a sòcia treballadora o de treball, acompanyada, si és el cas, del document acreditatiu del període que se l'haja reconegut de prestació contributiva per desocupació. Les resolucions o documents presentats hauran de ser originals o comptar amb un codi segur de verificació per procediments digitals. i) Quan es tracte de dones desocupades que s'incorporen com a sòcies treballadores o de treball en els 24 mesos següents a la data del naixement, adopció o acolliment d'un fill, certificat del Registre Civil, Llibre de Família o certificat dels Servicis Socials competents, acreditatiu de tals extrems i de la seua data. j) En el supòsit contemplat en la lletra f de l'apartat 1 de l'article 15 de l'Orde 11/2019, relatiu a persones amb diversitat funcional, certificació acreditativa d'esta condició i del grau reconegut. k) En el supòsit contemplat en la lletra g de l'apartat 1 de l'article 15 de l'Orde 11/2019, relatiu a persones desocupades en situació o risc d'exclusió social, certificat que acredite esta situació, expedit pels Servicis Socials de la corresponent Administració pública. l) Quan la incorporació de la persona desocupada a una societat laboral es realitze amb jornada a temps parcial, una còpia del contracte de treball. En el cas d'incorporació a una cooperativa, certificat en el qual es faça constar la duració de la jornada que té fixada la persona que s'incorpora, i el percentatge que suposa sobre la jornada completa. m) En el supòsit de persones treballadores prèviament vinculades a l'empresa per contracte laboral de caràcter temporal, còpia del contracte de treball i les seues pròrrogues, d'existir estes. n) Declaració relativa a l'assumpció de l'obligació sobre el termini de manteniment de l'ocupació assenyalada en l'apartat f de l'article 9 de l'Orde 11/2019 (a realitzar segons el model normalitzat de declaració inclòs en l'imprés associat a este tràmit i al tràmit telemàtic denominat ANNEX I. INTEGRACIÓ SOCI-LABORAL, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a este tràmit). o) En els supòsits d'ajudes per manteniment, recollides en l'article 15 de l'Orde 11/2019, haurà d'aportar-se també informe actualitzat de vida laboral de la persona o persones per la incorporació de les quals se sol·licite l'ajuda, acompanyat de la declaració responsable citada anteriorment en la lletra b d'este apartat 2.2 (a realitzar segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit i al tràmit telemàtic denominat DINFLAB - "Declaració adjunta a l'informe de vida laboral"). Els certificats als quals es fa referència en els epígrafs e, f, g, l i n, d'este apartat 2.2 hauran de ser expedits pel titular de l'òrgan estatutari al qual corresponga esta funció. 2.3. DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA També s'acompanyarà a la sol·licitud la documentació justificativa indicada en els articles 10 i 20.1 de l'Orde 11/2019 i en l'apartat 4 del resolc octau de la Resolució de convocatòria.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT ELECTRÒNIC. 2. Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica qualificada i avançada basats en certificats electrònics qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la *FNMT i per la *ACCV - El sistema Clau-firma de l'Estat (únicament per a les persones físiques) - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma. Per a més informació disposa d'un accés directe en l'apartat "Enllaços". 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació: - En el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la informació del qual està disponible en l'apartat "Procediments relacionats" . - O bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT la informació del qual trobarà en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit. 4. Fent clic en SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA, accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i firmar el formulari web, annexar la documentació emplenada i firmada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana. 5. Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les FIRMES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriguen. - Impresos associats: Existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns dels documents requerits. Si existix model normalitzat, el document HA DE Presentar-se en ell i si no existix, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-ho adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. Estos impresos també estan disponibles en la pestanya "Formularis". 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en el formulari de preguntes freqüents accessible des de l'apartat "Enllaços".

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, en el termini establit en la Resolució anual de convocatòria. 2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions: - Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva. - S'iniciarà d'ofici mitjançant convocatòria pública aprovada mitjançant Resolució dictada per la persona titular de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). - La seua ordenació i instrucció correspondrà a la Direcció General competent en matèria de foment de l'economia social de la referida conselleria. 3. ESMENA - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'Orde 11/2019 o els establits amb caràcter general en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o en la legislació en matèria de procediment administratiu, o no s'acompanye a la mateixa la documentació que haja d'acompanyar a la sol·licitud d'acord amb l'Orde 11/2019, es requerirà a la interessada perquè en el termini màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la precitada legislació en matèria de procediment administratiu. - L'esmena es realitzarà DE FORMA TELEMÀTICA dins d'este mateix procediment accedint a la "Presentació Autenticada" de la pestanya "Esmena". 4. ÒRGAN COL·LEGIAT - Una vegada efectuat l'examen de les sol·licituds, estes seran sotmeses a informe de l'òrgan col·legiat previst en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estarà integrat pels membres previstos en l'article 6 b) de l'Orde 11/2019. - Este òrgan col·legiat assignarà a cadascuna de les sol·licituds una puntuació, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l'article 5 de l'Orde 11/2019 i amb les normes per a l'aplicació d'eixos criteris de valoració del Capítol III d'esta Orde. 5. Excepcionalment, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris d'estes, de l'import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, sempre que este prorrateig obeïsca a causes degudament acreditades i justificades i li haja sigut proposat pel referit òrgan col·legiat al qual correspon valorar les sol·licituds presentades. 6. RESOLUCIÓ - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social. No obstant això, es delega en els titulars de les direccions territorials de la referida conselleria, la competència per a resoldre els expedients d'esta mena d'ajudes de suport a la incorporació de socis, així com la competència per a la disposició del crèdit, el reconeixement de l'obligació i la proposta de pagament, en relació amb els programes d'ajudes anteriorment esmentats. Així mateix se'ls delega la facultat d'acordar la minoració, revocació, resolució o reintegrament de les corresponents resolucions de concessió dictades fent ús d'esta delegació, així com per a aprovar la concreció del corresponent Pla de Control de les esmentades subvencions. - La resolució de concessió de les ajudes: . Fixarà expressament la seua quantia. . Incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet que ha de subjectar-se el beneficiari de les ajudes. . I farà constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, d'existir les mateixes. - Les resolucions que es dicten a l'empara de les corresponents convocatòries es notificaran als interessats ajustant-se al que es disposa en l'article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 7. LIQUIDACIÓ i JUSTIFICACIÓ - La subvenció es lliurarà una vegada justificada pel beneficiari la realització de l'actuació per a la qual es va concedir. - Per a realitzar eixa justificació haurà d'aportar-se la documentació exigida en els articles 10 i 20.1 de l'Orde 11/2019. - LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA ES REALITZARÀ EN EL MATEIX MOMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I IGUALMENT DE MANERA TELEMÀTICA (en els mateixos termes que la sol·licitud d'ajuda), i sempre FINS A L'ÚLTIM DIA HÀBIL DEL MES D'OCTUBRE DE 2024. - En general, per a la justificació de l'ajuda haurà d'atendre's, a més, al que es disposa en l'article 10 de l'Orde 11/2019.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Una vegada comprovada la viabilitat tècnica i econòmica del projecte, per a determinar la concessió i l'import de les subvencions, es tindran en compte els CRITERIS DE VALORACIÓ i altres previsions que conté l'article 5 de l'Ordre 11/2019 i també el que disposa el seu article 6.6. 2. En el capítol III de l'Ordre 11/2019, s'estableixen les normes per a l'aplicació d'aquests criteris de valoració i la documentació acreditativa dels mèrits corresponents.
Termini alegació:

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Vosté pot formular al·legacions i aportar documents DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació autenticada" de la pestanya "Al·legació/Aportació" dins d'este mateix procediment.

Presentació

Presentació

Obligacions

Obligacions

Vegeu l'article 9 de l'Ordre 11/2019, de bases reguladores.

Observacions

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se: - Potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà d'aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. - O bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua notificació, si fora expressa, o, si no ho fora, en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà d'aquell en què, d'acord amb la seua normativa especifica, es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. QUANTIA de la subvenció La quantia d'aquestes ajudes s'ajustarà al que disposen els articles 19.1 i 15.9 de l'Ordre 11/2019 i a l'apartat 5 del resolc segon de la resolució de convocatòria. 2. DESPESES SUBVENCIONABLES Respecte a les despeses subvencionables, s'ajustarà al que disposa l'article 2 (apartats 3, 4 i 5) de l'Ordre 11/2019, així com al seu article 10 en matèria de justificació. 3. LÍMITS Aquestes ajudes s'ajustaran als límits previstos en l'article 11 (especialment en el seu apartat 4) de l'Ordre 11/2019.

Termini màxim

Termini màxim

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS MESOS a comptar des de la finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el que es preveu en l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, i d'acord amb el que es disposa en l'article 25.5 la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, tot això sense perjuí que subsistisca l'obligació legal de resoldre sobre la petició formulada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

- La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon al titular de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social. No obstant això, s'efectuen delegacions en els titulars de les direccions territorials d'aquesta conselleria.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Vegeu l'article 9.3 de l'Ordre 11/2019, de bases reguladores.
Termini justificació:
fins a: 01-07-2024

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

- La subvenció es lliurarà una vegada justificada pel beneficiari la realització de l'actuació per a la qual es va concedir. - Per a realitzar eixa justificació, el beneficiari haurà d'aportar la documentació exigida en els articles 10 i 20.1 de l'Orde 11/2019. - LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA ES REALITZARÀ EN EL MATEIX MOMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I IGUALMENT DE MANERA TELEMÀTICA (en els mateixos termes que la sol·licitud d'ajuda). - Per a la justificació de l'ajuda haurà d'atendre's, a més, al que es disposa en l'article 10 de l'Orde 11/2019.

Termini

Termini

LA PRESENTACIÓ DE LA LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA D'ESTES AJUDES ES REALITZARÀ EN EL MATEIX MOMENT DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la norma reguladora del procediment, l'òrgan competent li requerirà que l'esmene en el termini de 10 dies. De no fer-ho, l'Administració suposarà que ha desistit en la seua sol·licitud. El termini per a resoldre el procediment se suspendrà pel temps entre la notificació del requeriment i el seu efectiu compliment pel destinatari, o, en defecte d'això, pel de el termini concedit. Vosté pot aportar: • Els documents que li ha requerit l'Administració, si se li ha notificat un requeriment de *subsanacion. • Els documents que estime necessaris, encara que l'Administració no li'ls haja sol·licitats Pot realitzar este tràmit DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació Autenticada" d'este. Més informació: Articles 22 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediments administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Amb este tràmit vosté pot desistir de la seua sol·licitud o, quan això no estiga prohibit per l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. Si la normativa ho permet, en un altre moment podrà vosté exercir el seu dret. L'Administració acceptarà el desistiment, declarant conclús el procediment, llevat que s'hagen personat tercers que insten la seua continuació o s'hagen de limitar els seus efectes per interés general. Pot realitzar-ho DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació Autenticada" d'este. Tot això conforme a l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se: - Potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà d'aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. - O bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua notificació, si fora expressa, o, si no ho fora, en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà d'aquell en què, d'acord amb la seua normativa especifica, es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. En cap cas es podrà simultaniejar la interposició dels dos recursos.

Termini

Termini

El termini per a interposar el recurs potestatiu de reposició serà d'un mes si l'acte fora exprés. Si l'acte no fora exprés, el sol·licitant i altres possibles interessats podran interposar recurs de reposició en qualsevol moment a partir de l'endemà d'aquell en què, d'acord amb la seua normativa específica, es produïsca l'acte presumpte. Pot realitzar este tràmit DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació Autenticada" d'este. El termini per a interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos des de la notificació de la resolució.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

En la renúncia s'abandona definitivament l'acció i per tant el dret que es pretén fer valdre a través d'aquella, per la qual cosa la pretensió no podrà tornar a ser exercitada. L'Administració acceptarà la renúncia, declarant conclús el procediment, llevat que s'hagen personat tercers que insten la seua continuació o s'hagen de limitar els seus efectes per interés general. Pot realitzar este tràmit DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació Autenticada" d'este. Tot això conforme a l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Presentació

Presentació