Detall de Procediment

Constitució i inscripció de fundacions.

Codi SIA:: 210838
Codi GVA:: 1096
Organisme: Conselleria de Justícia i Interior
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Adquisició de la personalitat jurídica de la fundació, així com publicitat davant de tercers.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

- Els fundadors o els representants d'aquests, o persones degudament autoritzades a aquest efecte.

 

- Els fundadors han de ser persones físiques o jurídiques, siguen aquestes públiques o privades. Quan siguen persones jurídiques públiques, han de tindre dues condicions:

· que les seues normes reguladores no establisquen el contrari.

· que la constitució de la fundació no comporte l'establiment de serveis públics, la prestació dels quals, en règim de fundació, no es trobe prevista especialment.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de fundacions de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3.391, d'11/12/98).
 • Llei 50/2002, de 26 desembre, de fundacions (BOE núm. 310, de 27/12/2002).
 • Llei 9/2008, de 3 de juliol del 2008, de la Generalitat, de modificació de la Llei 8/1998, de 9 de desembre de 1998, de fundacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5.803, de 10/07/08).
 • Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de fundacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6.534, de 02/06/11).
 • LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV núm. 8202 de 30-12-2017)
 • LLEI 8/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9247 de 31-12-2021)
 • DECRET LLEI 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació. (DOGV nº 9327, de 28/04/2022)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

1. Imprés de sol·licitud d'inscripció. 2. Dues còpies autoritzades de l'escriptura pública notarial de constitució de la fundació, que ha d'incloure els punts següents: · Nom, cognoms, edat i estat civil dels fundadors si són persones físiques, i la denominació o la raó social si són persones jurídiques, i en els dos casos la nacionalitat, el domicili i el número d'identificació fiscal. · La voluntat de constituir una fundació. · La dotació, la procedència d'aquesta i la valoració que té, així com la forma i la realitat de la seua aportació. · Els estatuts de la fundació. · La identificació de les persones que integren el patronat, així com l'acceptació d'aquestes si es fa en el moment fundacional. 3. Certificat negatiu (amb l'ompliment del formulari de SOL·LICITUD DE CERTIFICATS DE FUNDACIONS), emés pel Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, acreditatiu de no trobar-se inscrita o pendent d'inscripció cap altra fundació amb denominació idèntica o semblant a la de la que es pretén constituir. Han de formalitzar la sol·licitud de certificat negatiu i de reserva de nom abans d'atorgar l'escriptura pública de constitució. 4. Si la dotació consisteix en diners, s'ha d'incloure en l'escriptura un certificat original expedit per l'entitat financera en què s'haja dipositat la dotació, que acredite que aquesta es troba dipositada en un compte obert a nom de la fundació. ..Si la dotació consisteix en béns mobles o immobles, en l'escriptura s'ha d'incloure la relació detallada d'aquests (inventari), així com la seua valoració, mitjançant una certificació feta per un titulat competent sota la seua responsabilitat, els criteris utilitzats per a aquesta, en els termes assenyalats, així com la realitat de la seua aportació. De la mateixa manera es procedirà en les aportacions no dineràries consistents en drets. Si, per la seua naturalesa, aquests béns i drets no contribueixen per si mateixos a la realització de la fi fundacional, aquesta valoració ha d'acreditar (almenys respecte dels béns i els drets que representen com a mínim la quantia que legalment es presumisca com a dotació) que es tracta de béns fructífers, les rendes o el producte dels quals permeten atendre el compliment de les finalitats fundacionals. .. Si la dotació consisteix en valors cotitzats en un mercat secundari oficial, en l'escriptura s'ha d'incloure la relació detallada d'aquests (inventari) i la certificació de la borsa on cotitzaren, referida al cinqué dia anterior a la constitució de la fundació. ..Si la dotació consisteix en valors no cotitzats en un mercat secundari o participacions en societats mercantils, en l'escriptura s'ha d'incloure la relació detallada d'aquests (inventari) i la certificació de l'òrgan d'administració de l'entitat al qual corresponguen aquests béns, que acredite el valor teòric comptable que tenen de conformitat amb l'últim balanç. 5. Quan la dotació de la fundació tinga un valor econòmic que arribe als 30.000 euros, es presumirà adequada i suficient per al compliment de les finalitats fundacionals si la aquesta consisteix en diners. Si es tracta d'un bé o dret diferent, l'"adequació" s'ha d'acreditar en els termes reflectits en el punt 4. Quan la dotació siga d'un valor inferior, o es faça l'aportació de manera successiva, i la quantitat desemborsada inicialment siga inferior a 30.000 euros, el fundador ha de justificar l'adequació i la suficiència d'aquesta a les finalitats fundacionals, mitjançant la presentació del primer programa d'actuació, juntament amb un estudi econòmic que acredite la seua viabilitat utilitzant exclusivament aquests recursos. En qualsevol cas, el compromís dels diversos desemborsaments posteriors ha d'estar garantit per mitjà d'un aval bancari fins a arribar al mínim exigit. 6. Model 046, acreditatiu del pagament de la taxa corresponent. La falta d'aquesta acreditació dona lloc al desistiment de la sol·licitud presentada.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2023

 

SUBJECTE OBLIGAT AL PAGAMENT

Són subjectes obligats al pagament de la taxa les fundacions inscrites en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana o que pretenguen tal inscripció, que presenten qualsevol sol·licitud d'inici d'algun o alguns dels procediments a què es refereix el títol XXX, capítol II de la LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV 8202 de 30-12-2017).

 

 

QUANTIA

Inscripció de nova fundació: 74,24 euros.

(Taxa vigent des de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2023, per aplicació del Decret llei 10/2023, de 10 d'agost, del Consell)

 

FORMA DE PAGAMENT

La taxa es generarà quan es preste el corresponent servei. No obstant això, el seu pagament s'exigirà a compte, mitjançant autoliquidació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

La taxa s'abonarà a través de l'emplenament del corresponent model 046: Taxa de la Conselleria de Governació i Justícia, número 9846, "Taxes per serveis relacionats amb fundacions", disponible en el següent enllaç:

Presentació

Presentació

Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), i pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en què vosaltres mateixos haureu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a fer-ho cal tindre en compte que: 1. Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de baixar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualsevol altre document que considereu necessari, omplir-lo, signar-lo, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, escaiga, i guardar-lo en el vostre ordinador per a tindre'l preparat per a annexar-lo en la fase "DOCUMENTA" de la tramitació telemàtica. 3. Si escau, heu de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4. Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciareu el tràmit telemàtic clicant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos a través de l'Assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Ompliu el nom del tràmit que us heu anotat en el camp "SOL·LICITUD". * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu també l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us baixat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Cliqueu el botó "Registra" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Quan la qualitat de fundador l'ostente una persona jurídica, en l'escriptura pública de constitució s'ha d'incloure la certificació amb la signatura del secretari i el vistiplau del president de la reunió del seu òrgan competent per a disposar gratuïtament dels seus béns, d'acord amb els seus estatuts o a la legislació que els resulte aplicable, en el cas de persones jurídiques privades d'índole institucional, i en el cas de persones jurídico-públiques del seu òrgan rector, que ha de contindre necessàriament els punts següents: a . Que manifeste la voluntat de la persona jurídica de constituir una fundació. b . La part de la dotació que aporta. c . L'aprovació dels estatuts. d . La designació de les persones que hagen de formar el patronat inicial. e . Per al supòsit que la persona jurídica, a més de ser fundadora siga també patrona de la fundació com a persona jurídica, ha de designar la persona física que haja d'actuar en representació seua en el patronat, i apoderar-la perquè accepte expressament el càrrec en el seu nom. f .Designar la persona apoderada amb noms i cognoms, a l'efecte de comparéixer a l'acte de constitució davant del notari, així com perquè, si escau, puga esmenar o rectificar l'escriptura fins que càpiga la seua inscripció en el Registre de Fundacions. - Atorgament de l'escriptura pública de constitució, juntament amb els acords de constitució dels fundadors, el certificat acreditatiu del desemborsament de la dotació i el certificat negatiu del nom de la fundació. - Acceptació de càrrecs dels patrons. Aquest tràmit es pot fer en el mateix acte de l'atorgament de l'escriptura de constitució, en escriptura pública, en document privat amb signatura legitimada per notari o mitjançant compareixença a aquest efecte davant del Registre de Fundacions. · Patrons persones físiques identificades amb el seu nom i cognoms: el sistema general esmentat abans. · Patrons persones físiques per raó de càrrec en administracions, entitats o organismes públics: han d'acceptar el càrrec per mitjà del sistema general esmentat abans, però s'ha d'acreditar aquest càrrec. · Patrons persones físiques per raó de càrrec en entitats privades: han d'acceptar el càrrec per mitjà del sistema general esmentat abans, però s'ha d'acreditar el càrrec que tenen en les entitats mitjançant la certificació de l'òrgan competent d'aquestes relatiu a aquesta condició o circumstància. · Patrons persones físiques la designació de les quals depenga d'actes d'elecció o designació de tercers: s'ha d'acreditar l'elecció o la designació efectiva per part d'aquests tercers, d'acord amb les normes reguladores de les persones jurídiques, o per un acte exprés documentat original, en cas que la designació es faça per una persona física i aquesta no concórrega a l'atorgament de l'escriptura fundacional. A més, ha d'acceptar el càrrec mitjançant el sistema general esmentat abans. · Patrons persones físiques qualificades per determinades característiques personals (per edat, sexe, titulació acadèmica, etc.), a escollir entre un nombre indeterminat, és necessari, a més de l'acceptació d'aquestes, pel sistema general esmentat abans, que s'acredite prèviament que es donen totes les circumstàncies necessàries perquè puga ocupar el càrrec. · Patrons persones jurídiques, públiques o privades: en l'acord del seu òrgan competent ha de constar expressament l'acceptació. Serà el seu representant qui protocolitze aquest acord, i qui haja d'actuar per elles, que haurà sigut designat per aquestes, ha d'acceptar el càrrec en nom i en representació de l'entitat jurídica per mitjà del sistema general esmentat abans. - En cas que la dotació siga inferior a 30.000 euros, o que es faça l'aportació de manera successiva, i la quantitat desemborsada inicialment siga inferior a 30.000 euros, caldrà la presentació del primer programa d'actuació, juntament amb un estudi econòmic que acredite la viabilitat de la fundació utilitzant exclusivament aquests recursos. - Presentació en el Registre de Fundacions de la sol·licitud d'inscripció i la documentació requerida.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Contra la resolució, que és definitiva en via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que estableix l'article 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Sense perjudici de poder interposar, si escau, un recurs de reposició potestatiu en el termini d'un mes, davant del conseller de Governació i Justícia, o qualsevol altre recurs que es considere oportú.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa