Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajudes individuals per al servei de transport escolar dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2023/2024.

Codi SIA:: 210879
Codi GVA:: 1244
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(06-06-2023
25-07-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Es convoquen les ajudes individualitzades de transport escolar per al curs 2023/2024, destinades a finançar el transport escolar, de l'alumnat escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial, en centres públics dependents de la Generalitat.

Observacions

Observacions

Serà beneficiari de les ajudes individuals de transport, l'alumnat que complisca els requisits establits en la base segona de l'Ordre 65/2015, de 18 de juny, (DOCV num 7553 de 22.06.2015) de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que aprova les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar, sempre que no puga ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades i que estiga escolaritzat en algun dels nivells educatius següents:

 

- Educació Infantil de segon cicle

- Educació Primària

- Educació Secundària Obligatòria

- Educació Especial

Requisits

Requisits

Serà beneficiari de les ajudes regulades en la present resolució l'alumnat que complisca els requisits establits en la base segona de l'Ordre 37/2016 (DOCV num 7838 de 27 de juliol) que modifica l'Ordre 65/2015 de 18 de juny (DOCV núm. 7553), de 22 de juny de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que aprova les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar sempre que no puga ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades i que estiga escolaritzat en algun dels nivells educatius següents:

- Educació Infantil de segon cicle

- Educació Primària

- Educació Secundària Obligatòria

- Educació Especial

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els pares, les mares o els/les tutors/es de l'alumnat.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Terminis ordinaris:

En tots els casos, els terminis ordinaris de presentació seran des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, fins a la finalització del període de formalització de la matrícula, si continua en el mateix centre, o durant el període de formalització de la matrícula, en cas que canvie de centre educatiu.(DOGV num 9610 de 5 de juny de 2023).

 

Termini de presentació extraordinari:

En el cas de l'alumnat que s'incorpore al sistema educatiu per circumstàncies sobrevingudes, d'acord amb el que preveu el Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió als centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, podran presentar la sol·licitud d'ajuda, segons l'Annex I, en el termini de deu dies hàbils comptats des de la data de matriculació. L'alumnat haurà de reunir els requisits generals d'aquesta convocatòria.

Formularis documentació

El model figura com Annex I de la Resolució. En cas que l'alumnat forme part de la mateixa unitat familiar estiga escolaritzat en el curs 2023/2024, en un únic centre, es presentarà una única sol·licitud. Si estiguera escolaritzat en centres diferents, es presentarà una sol·licitud per a cada centre.

Presentació

Presentació

Presencial

La forma de presentació serà la següent:

 

a) Alumnat que en el curs 2022/2023 ja va sol·licitar l'ajuda individualitzada de transport escolar:

a.1) Els pares, mares o tutors de l'alumnat que siguen usuaris de l'aplicació informàtica ITACA Web Família, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d'ajuda, on constaran pregrabades les dades que obren en poder d'aquesta administració.

a.2) Els pares, mares o tutors de l'alumnat que no siguen usuaris de l'aplicació informàtica ITACA Web Família, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, podran sol·licitar en el centre educatiu on estiga matriculat, un esborrany de sol·licitud d'ajudes individuals de transport escolar, on constaran pregrabades les dades que obren en poder d'aquesta administració.

 

b) Alumnat que en el curs 2022/2023 no va sol·licitar l'ajuda individualitzada de transport escolar:

La sol·licitud d'ajuda es realitzarà presentant l'Annex I, emplenat, i adjuntant la documentació acreditativa que es requerisca per a ser alumnat beneficiari del transport escolar en el centre on estarà matriculat durant el curs 2023/2024.

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. La competència per a la instrucció dels expedients correspon a les direccions territorials competents en matèria d'educació. 2. Les secretaries dels centres educatius receptors de les sol·licituds, una vegada comprovat que compleixen els requisits, mecanitzaran les dades facilitades per les persones sol·licitants a través de l'aplicació ITACA. 3. Una vegada rebuda la informació dels centres educatius, la direcció territorial corresponent comprovarà les dades declarades per les persones interessades i verficarà que reuneixen els requisits exigits i comunicarà a través de l'aplicació ITACA, a cada centre educatiu participant en la convocatòria, l'avís de disponibilitat d'accés a l'aplicació informàtica per a consultar i descarregar un llistat provisional que incloga l'alumnat que compleix els requisits que estableix la convocatòria i també el que els incompleix. 4. Aquest llistat es publicarà en el tauler d'anuncis del centre educatiu. La publicació servirà de requeriment a les persones interessades perquè, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació, puguen esmenar els errors observats. 5. En acabar el termini d'esmenes i reclamacions, cada direcció territorial formularà, a la vista de l'informe de la comissió avaluadora, la proposta de resolució i l'enviarà a la Direcció General de Centres Docents. 6. El director general de Centres Docents, a la vista de la proposta formulada per les direccions territorials, resoldrà la concessió o denegació de les ajudes. 7. El procediment es resoldrà i publicarà en un termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria corresponent. L'efecte que produirà el silenci administratiu, si transcorre el termini sense que es dicte i publique la resolució, serà desestimatori de la sol·licitud d'ajuda, d'acord amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual no evitarà l'obligació legal de l'Administració de resoldre, de conformitat amb l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 8. Les resolucions es publicaran en el tauler d'anuncis de cada centre educatiu i en el de les direccions territorials. La publicació produirà efecte de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Observacions

Observacions

Les resolucions que resolguen aquest procediment posaran fi a la via administrativa. Es pot recórrer potestativament en reposició davant la consellera d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes des de la publicació, o bé impugnar-les per mitjà de la interposició d'un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua publicació.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. La quantia màxima de les ajudes, amb caràcter general, per al curs acadèmic 2023/2024, queda establida de la manera següent: Distància: menor o igual a 6 km - import màxim per curs: 340,02 euros Distància: més de 6 i fins a 10 km - import màxim per curs: 464,69 euros Distància: més de 10 i fins a 15 km - import màxim per curs: 597 euros Distància: més de 15 i fins a 20 km - import màxim per curs: 730,37 euros Distància: més de 20 km - import màxim per curs: 797,07 euros 2. En cas d'alumnes d'Educació Especial, la quantia màxima de les ajudes queda establida de la manera següent: Distància: menor o igual a 6 km - import màxim per curs: 680,03 euros Distància: més de 6 i fins a 10 km - import màxim per curs: 929,37 euros Distància: més de 10 i fins a 15 km - import màxim per curs:1.194,00 euros Distància: més de 15 i fins a 20 km - import màxim per curs: 1.460,73 euros Distància: més de 20 km - import màxim per curs: 1.594,14 euros

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa