Detall de Procediment

Procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2024-2025 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana

Codi SIA:: 211314
Codi GVA:: 13880
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
(17-06-2024
02-07-2024)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'admissió i matrícula per al curs 2024-2025 a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana. 1. Cursos curriculars en modalitats presencial, semipresencial i a distància: Tant l'alumnat matriculat en el curs 2023-2024 com les persones sol·licitants de nou ingrés triaran les preferències horàries i de EOI ordenades per prioritat. La persona sol·licitant podrà triar un màxim de tres idiomes i fins a cinquanta combinacions horàries amb la possibilitat de seleccionar diverses escoles. Nivells: Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels diferents idiomes (consulte l'oferta d'idiomes i nivells en cadascuna de les 25 escoles oficials d'idiomes). 2. Cursos formatius complementaris de destresa oral de 30 o 60 hores anuals. 3. Es podrà participar en els dos períodes d'admissió, al juny (convocatòria ordinària) i al setembre (convocatòria extraordinària). 4. Test de classificació (Prova de Nivell): - Dirigit a: persones amb coneixements previs en un idioma superiors al primer curs del nivell Bàsic A2 i que no poden acreditar-los. Podran fer este test per a l'accés a qualsevol dels cursos i nivells que s'oferisquen. La informació complementària per al procés d'admissió estarà accessible en https://eoi.gva.es/es/admissio-i-matricula.

Observacions

Observacions

L'alumnat que sol·licita el PIALP (docents en actiu dels cossos d'Infantil, Primària, Secundària, Formació de Persones Adultes en centres dependents de la GVA, ensenyaments de règim especial i Formació Professional) pot informar-se en la pàgina web:https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/pialp

Requisits

Requisits

Requisits d'edat: - Amb caràcter general, tindre setze anys o complir-los l'any natural. - Els sol·licitants que tinguen menys de 16 anys durant l'any 2024 que vulguen seguir l'ensenyament d'un idioma estranger diferent del primer idioma estranger que cursen en l'Educació Secundària Obligatòria han de presentar un certificat del centre docent on cursen actualment els estudis, que acredite el curs que impartixen i l'idioma o els idiomes estrangers que estudien. Requisits d'admissió: 1. Per a accedir a nivell Bàsic A2: Pot accedir qualsevol persona directament. 2. El certificat de nivells A2, B1, B2 o C1, tant de les EOI com de les entitats reconegudes en la resolució aprovada a este efecte, habilita per a accedir al curs següent de l'idioma del certificat aportat. 3. El títol de Batxillerat habilita per a accedir als ensenyaments d'idiomes de primer curs de B1 de la primera llengua estrangera cursada en Batxillerat. 4. El certificat del nivell A2, obtingut per la superació de la prova homologada, habilita per a accedir al primer curs de nivell B1 de l'idioma certificat. 5. El certificat dels nivells A2 i B1 del Centre Universitari d'Idiomes a Distància (CUID) habilita per a accedir al primer curs de nivell B1 i al primer curs de nivell B2, respectivament. 6. Els certificats dels nivells A2, B1, B2 o C1 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) habiliten per a accedir al curs de nivell B1, B2, C1 i al primer curs del nivell C2 de valencià de les EOI, respectivament. El certificat de nivell C2 de la JQCV habilita per a accedir al segon curs del nivell C2 de valencià de les EOI. 7. La qualificació global de «no apte» en l'última prova de certificació a la qual s'haja presentat amb la qualificació de «apte» en cadascuna de les activitats de llengua avaluades i un 60% de puntuació global habilita per a accedir el curs següent al del nivell de la prova de certificació realitzada. 8. La qualificació global de «no apte» en l'última prova de certificació a la qual s'haja presentat amb un percentatge de puntuació mínim d'un 50% en almenys tres activitats de llengua avaluades habilita per a accedir a l'últim o únic curs conduent a la certificació del nivell no superat. 9. El resultat del test de classificació del curs 2024/2025. 10. Les EOI determinaran els certificats vàlids que habiliten per a accedir a l'idioma de la sol·licitud quan l'idioma no aparega en la resolució de 17 de maig de 2024, per la qual es determinen els certificats de nivell de coneixement d'un idioma que habiliten per a la matriculació a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Publicació de vacants: 17 de juny de 2024 Obertura assistent telemàtic d'admissió a cursos curriculars en convocatòria ordinària (primer període d'admissió): De les 12.00 hores del 17 de juny de 2024 fins a les 23.59 hores del 2 de juliol de 2024. Resultats de l'adjudicació de vacants (primer període): 10 de juliol de 2024 Formalització de la matrícula dels usuaris que han obtingut plaça: De l'11 al 31 de juliol de 2024 (Les EOI publicaran el procediment de formalització de la matrícula en la web del centre) Matrícula dels cursos complementaris: Del 3 al 31 de juliol i del 2 al 20 de setembre de 2024 Comprove la informació en les pàgines web de les EOI. Publicació de vacants per al segon període d'admissió: 13 de setembre de 2024 Obertura assistent telemàtic d'admissió a cursos curriculars en convocatòria extraordinària (segon període d'admissió): De les 12.00 hores del dia 13 de setembre de 2024 fins a les 23.59 hores del dia 17 de setembre de 2024. Resultats del test de classificació: Abans de les 20.00 hores del 17 de setembre de 2024. Resultat de l'adjudicació de vacants (segon període): 20 de setembre de 2024. Formalització matrícula per als candidats que han obtingut plaça en el segon període i la resta de la ciutadania en el període d'últimes vacants: A partir del 20 de setembre de 2024. (Les EOI publicaran el procediment de formalització de la matrícula en la web del centre) Enllace assistent: https://eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula

Formularis documentació

Una vegada rebuda la comunicació del resultat definitiu del procediment d'admissió, l'alumnat haurà de formalitzar la matrícula en les dates establides a este efecte. En qualsevol cas, atendrà les instruccions que figuraran en l'apartat «Formalització de la matrícula» del portal de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació habilitat per a l'admissió de l'alumnat. D'acord amb l'article 41 del Decret 48/2024, l'omissió del tràmit de matrícula implicarà la renúncia en la plaça escolar adjudicada. Per a formalitzar la matrícula en qualsevol EOI les persones han d'abonar la taxa corresponent. La matrícula no es considera formalitzada fins que l'EOI no rep tota la documentació necessària i valida l'alta.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

IMPORTANT: NOMÉS realitzaran el pagament les persones la sol·licitud de les quals haja sigut acceptada. - El pagament de les taxes es realitzarà a través del model 046 que es posarà a la seua disposició en un enllaç habilitat en l'assistent telemàtic des d'on van fer la sol·licitud d'admissió. Taxes 2024: Matrícula A2, B1, B2, C1 (per idioma i curs):82,54 euros Matrícula C2 (per idioma): 96,30 euros Repetició d'un curs (per idioma): 96,30 euros Matrícula curse intensiu A2, B1, B2, C1 (per idioma i curs): 59,61 euros Test de classificació (Prova de nivell): 11,01 euros Curs formatiu/actualització de 60 hores: 41,27 euros Curs formatiu/actualització de 30 hores: 20,63 euros Obertura d'expedient: 23,39 euros Expedició o renovació de targeta d'identitat (carnet d'alumne): 2,04 euros Trasllat d'expedient: 0,00 euros L'alumnat de nou ingresse que no haja estat mai matriculat abans en una escola oficial d'idiomes, haurà d'abonar la taxa d'obertura d'expedient i, opcionalment, la taxa d'expedició del carnet d'alumne. L'alumnat que s'haja matriculat en més d'un idioma en diferents escoles només haurà d'abonar l'obertura d'expedient, si escau, en una de les escoles i presentar el justificant de matrícula en l'altra escola. L'alumnat matriculat anteriorment en qualsevol de les EOI de la Comunitat Valenciana podrà fer un trasllat de matrícula a una altra escola. Està inclòs en este col·lectiu l'alumnat matriculat en cursos acadèmics anteriors en la modalitat lliure de les proves de certificació. L'alumnat de PIALP estarà exempt del pagament dels taxes de matrícula, obertura d'expedient i expedició de carnet d'alumne, però per a matricular-se haurà de presentar la documentació requerida. No obstant això, per al test de classificació no estarà exempt del pagament de les taxes corresponents. L'alumnat de nou ingrés a PIALP que haja sigut admés a un idioma que no preveu este pla no haurà d'abonar l'obertura d'expedient per la matrícula a l'altre idioma. S'aplicaran les exempcions i les bonificacions que preveu la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de Taxes. A aquestes taxes ja està aplicat el 10% de reducció establit en el Decret Llei 2/2022.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La sol·licitud de participació es realitza de forma telemàtica; en cas d'obtindre una plaça es formalitzarà la matrícula.

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Publicació de vacants: 17 de juny de 2024 Obertura assistent telemàtic d'admissió a cursos curriculars en convocatòria ordinària (primer període d'admissió): De les 12.00 hores del 17 de juny de 2024 fins a les 23.59 hores del 2 de juliol de 2024. Resultats de l'adjudicació de vacants (primer període): 10 de juliol de 2024 Formalització de la matrícula dels usuaris que han obtingut plaça: De l'11 al 31 de juliol de 2024 (Les EOI publicaran el procediment de formalització de la matrícula en la web del centre) Matrícula dels cursos complementaris: Del 3 al 31 de juliol i del 2 al 20 de setembre de 2024 Comprove la informació en les pàgines web de les EOI. Publicació de vacants per al segon període d'admissió: 13 de setembre de 2024 Obertura assistent telemàtic d'admissió a cursos curriculars en convocatòria extraordinària (segon període d'admissió): De les 12.00 hores del dia 13 de setembre de 2024 fins a les 23.59 hores del dia 17 de setembre de 2024. Resultats del test de classificació: Abans de les 20.00 hores del 17 de setembre de 2024. Resultat de l'adjudicació de vacants (segon període): 20 de setembre de 2024. Formalització matrícula per als candidats que han obtingut plaça en el segon període i la resta de la ciutadania en el període d'últimes vacants: A partir del 20 de setembre de 2024. (Les EOI publicaran el procediment de formalització de la matrícula en la web del centre) Enllace assistent: https://eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

El Servici d'Ordenació i Gestió d'Ensenyaments de Règim Especial

Òrgans resolució

Òrgans resolució

El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No