Detall de Procediment

Legalització de llibres de les cooperatives, unions, federacions i confederació de cooperatives. Economia Social.

Codi SIA:: 211324
Codi GVA:: 13978
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: Els resultats que es mostren tindrán el termini de presentació obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Legalització en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana de tots els llibres que obligatòriament han de portar les cooperatives, unions, federacions i confederació de cooperatives, inclosos els llibres d'actes d'assemblea general, consell rector i la resta d'òrgans col·legiats, llibre d'acords de l'administrador o administradora única o administradors o administradores mancomunades o solidàries, així com els llibres registres de socis i d'aportacions al capital social.

Observacions

Observacions

- En relació amb els llibres d'actes dels òrgans col·legiats de l'entitat, EN CADA EXERCICI S'HAURAN DE LEGALITZAR LES ACTES DE L'EXERCICI PRECEDENT, i caldrà que en cada un d'aquests llibres conste la data d'obertura i tancament de l'exercici social.

 

- En cas de PÈRDUA, SOSTRACCIÓ, DESTRUCCIÓ FÍSICA O INFORMÀTICA, O ROBATORIi dels llibres de socis o d'aportacions al capital social, es podrà legalitzar un llibre amb el contingut dels llibres inutilitzats per qualsevol causa, sempre que s'acredite per denúncia policial o per acta notarial els fets anteriorment assenyalats. A aquests efectes, s'inclourà l'acta o la denúncia en fitxer annex a la petició de la legalització dels llibres.

Requisits

Requisits

Les entitats sol·licitants hauran de constar inscrites en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

 

No és possible la presentació telemàtica de llibres de cooperatives no inscrites, ni tampoc la legalització de llibres fins que no s'haja tancat el primer exercici econòmic de les cooperatives de nova constitució.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les cooperatives, unions, federacions i confederació de cooperatives i els seus representants

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Decret Legislatiu 1/2015, de 10 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7505, de 15/04/15).
 • Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig, de Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7529, de 20/05/15).
 • Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització.(BOE núm. 233, de 28/09/2013.)
 • Decret 136/1986, de 10 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 478, de 02/12/86).
 • Decret 130/1988, de 16 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Decret 136/1986, de 10 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 890, de 30/08/88).
 • Decret 41/1990, de 26 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Decret 136/1986, de 10 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1266, de 16/03/90).
 • Decret 99/2007, de 6 de juliol, del Consell, sobre Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5552, de 10/07/07).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Dins dels quatre mesos següents a la data de tancament de l'exercici social corresponent.

Formularis documentació

- Imprés de sol·licitud. - Llibres, una vegada omplits i únicament en suport electrònic: Diari Inventari i comptes anuals Balanços de comprovació (sumes i saldos) Inventari Balanços Memòria Major Llibre de pèrdues i guanys IVA Factures emeses Factures rebudes Registre d'aportacions al capital social Registre de socis Llibre d'actes de l'assemblea general Llibre d'actes del consell rector Llibre d'acords de l'administrador o administradors Altres: llibre d'actes de la comissió de recursos, del comité social, de la comissió de control de la gestió, i d'altres òrgans estatutaris distints, etc. - En el cas que la cooperativa compte amb seccions constituïdes en el seu si, s'hauran de legalitzar els llibres d'actes i comptables específics de cada una de les seccions, amb separació dels llibres generals corresponents a la cooperativa.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (hi ha més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en https://sede.gva.es/va/sede_certificados). En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, S'HAURÀ D'INSCRIURE PRÈVIAMENT EN EL REGISTRE DE REPRESENTANTS DAVANT DE LA GENERALITAT per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - Y en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/ 2. Si feu clic en l'enllaç directe que s'acaba d'indicar o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent. 3. Respecte als documents que s'ha d'annexar: - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat de sol.licitud amb buits per a omplir, que després d'omplir-lo S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (aneu a http://www.accv.es per a obtindre més informació sobre aquest tema), tot i que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents PDF que podeu utilitzar. - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també ho podreu fer en aquest mateix pas. 4. Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en l'adreça indicada per a veure si pot solucionar el seu problema. En el cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció del tipus de problema que es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Presentació, EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA, de la sol·licitud junt amb el llibre o llibres corresponents.

 

2. Qualificació pel Registre en el termini de tres mesos.

 

3. L'encarregat del registre comprovarà el compliment dels requisits formals, així com la regular formació successiva de què es porten dins de cada classe i certificarà electrònicament la seua intervenció en què s'expressarà el corresponent codi de validació amb l'extensió de l'assentament de legalització o de suspensió o denegació (en aquests casos a través de resolució suspensiva o denegatòria).

 

4. El silenci administratiu equival a desestimació de la sol.licitud

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Correspon la tramitació a la mateixa Oficina del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana en que figura inscrita l'entitat sol·licitant.

Observacions

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de cooperatives, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

Termini màxim

Tres mesos. El silenci es considera desestimatori de la legalització sol·licitada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

El/La funcionari/ària encarregat/ada de l'oficina del registre corresponent.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

Es relacionen les infraccions i sancions en aquesta matèria en els articles 117 a 121, inclusivament, de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana, text refós aprovat per Decret legislatiu 2/2015, del Consell, de 15 de maig.